Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Έγραψα δυο ποιήματα για τον μεγάλο ειρηνιστή Γκάντι I wrote two poems about the big pacifist Gandhi............

Έγραψα δυο ποιήματα για τον μεγάλο ειρηνιστή Γκάντι
I wrote two poems about the big pacifist Gandhi............


THE MAN OF PEACE


Έγραψα δυο ποιήματα για τον μεγάλο ειρηνιστή Γκάντι
I wrote two poems about the big pacifist Gandhi............

THE MAN OF PEACE
Ο ΟΔΗΓΗΤΗΣ ,Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ , Ο ΑΓΙΟΣ
Το κρυφό νόημα
Της ουσίας της ομορφιάς
Της λύτρωσης ,της αρμονίας
Της Ειρήνης ………
Ο θεμέλιος λίθος της βαθιάς αλήθειας ,
ο οδηγητής o δάσκαλος,ο αγιος

Κρατά το φως ,σαν αστραπή
Την ελπίδα της ψυχής
Καινούργια δύναμη σαν
Το λουλούδι που μετουσιώνεται
Στο χώμα και την λάσπη
Για να ξαναγεννηθεί

Το ακριβό ρόδο της Ινδίας
Που το άνθος καμαρώνει
Ο αγέρας ,η φωτιά ,η θάλασσα
Στον πνευματικό και ηθικό αγώνα
Της ανθρωπότητας
Μια μεγάλη ευλογημένη ψυχή
Της συμπόνιας και της αγάπης
Στους μύλους των άνεμων
Στην ενόραση και το όραμα
Στο χρέος το βαρύ

THE MAN OF PEACE
THE GUIDER, THE TEACHER.THE SAINT
The hidden meaning
The substance of beauty
Of redemption, of harmony
Of peace ………
The foundation of deep truth, 
the guider the teacher,the saint
«the Man of Peace»

Keeps light, like lightning
The hope of the soul
New power as
The flower denatured
In soil and mud
To reborn

The expensive Rose of India
They blossom proud
The wind, the fire, the sea
In the spiritual and moral struggle
Of humanity
A great blessed soul of
Compassion and love in 
The mills of the Winds
In insight and vision
Indebtedness heavy


GANDHI

Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Του ανθισμένου λωτού
Την ομορφιά
Και την ζωντανή αγνότητα
Η μυστική αλήθεια

Η καρδιά στο μυστήριο
Της παρουσίας
Της απέραντης αληθινής σοφίας
Και της απέραντης αγάπης
Ταράζουν την αρμονία

Πνεύμα γαλήνης στο
Ταξίδι της αυτογνωσίας και της ευσπλαχνίας
Στην πνευματική ηδονή
Ο μύστης

Ένας αρχέγονος ψαλμός
Την αγάπη ,την συμπόνια και
Την μεγάλη αρετή εξυμνεί
Ο Καρπός της ηθικής

ΤΗΕ FRUIT OF ETHICS
His blossoming lotus
The beauty
And live chastity
The secret truth

The heart of the mystery
Τhe presence
The infinite wisdom true
And the immense love
Agitate harmony

Spirit peace in
Journey of self-awareness and compassion
In spiritual pleasure
The mystic

A primitive psalm
Love, compassion and
The great virtue praises
The Fruit of ethics