Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΎ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΎ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Il progetto della Catena della Pace, dell’Ambiente, della Giustizia, che VerbumlandiArt insieme alla Proloco di Caserta sta portando avanti, cerca di coinvolgere artisti, poeti, scrittori, giornalisti, musicisti ecc. a scrivere e rappresentare problematiche attuali per una continuità di collegamento tra arte ed esperienza quotidiana.
Noi intendiamo amplificare questo processo, parlando a più voci a tanti interlocutori, in particolare ai giovani, non solo per mostrare, ma soprattutto per costruire un dialogo e approfondire l’essenza delle problematicità attuali, utilizzando le forme delle Arti.
Un modo per essere portavoce di messaggi universali con il linguaggio artistico, letterario, musicale, sicuramente più immediato e comprensibile. L'esperienza sensoriale ha una capacità illimitata di assorbire significati e valori fino ad essere considerati ideali. Noi vorremmo che la cultura per la pace, la cura per l’ambiente, l’amore per la giustizia diventino ideali e costume di vita quotidiana.
La funzione sociale dell'arte è ormai fondamentale in una società imperfetta come la nostra, l'arte non è solo una bella evasione o una decorazione effimera; in una società migliore, che noi ci auguriamo, si può contribuire a costruire una felicità infinitamente più grande di quella che si ha ora. Viviamo in un mondo immensamente organizzato, ma è solo un'organizzazione esteriore; l'arte potrebbe aiutare la comunità nella direzione di un ordine e di un'unità per realizzare una convivenza civile, solidale e giusta.
Το έργο της αλυσίδας της ειρήνης, του περιβάλλοντος, της δικαιοσύνης, που verbumlandiart μαζί με την τοπική caserta κινείται προς τα εμπρός, προσπαθώντας να εμπλέξει καλλιτέχνες, ποιητές, συγγραφείς, δημοσιογράφους, μουσικούς κλπ. Να γράφουν και να εκπροσωπούν τρέχοντα θέματα για τη συνέχεια της σύνδεσης μεταξύ της τέχνης και της καθημερινής εμπειρίας.
Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία, να μιλάμε σε πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα στους νέους, όχι μόνο για να δείξουμε, αλλά κυρίως για να οικοδομήσουμε έναν διάλογο και να εμβαθύνουμε την ουσία του τρέχοντος προβλήματος, χρησιμοποιώντας τις μορφές των τεχνών.
Ένας τρόπος για να είσαι εκπρόσωπος των καθολικών μηνυμάτων με καλλιτεχνική, λογοτεχνική, μουσική γλώσσα, σίγουρα πιο άμεση και κατανοητή. Η αισθητική εμπειρία έχει απεριόριστη ικανότητα να απορροφά τις έννοιες και τις αξίες που πρέπει να θεωρούνται ιδανικές. Θα θέλαμε τον πολιτισμό για την Ειρήνη, την φροντίδα για το περιβάλλον, την αγάπη για τη δικαιοσύνη να γίνει ιδανική και στολή της καθημερινής ζωής.
Η κοινωνική λειτουργία της τέχνης είναι πλέον θεμελιώδης σε μια ατελή κοινωνία όπως η δική μας, η τέχνη δεν είναι απλά μια όμορφη απόδραση ή μια εφήμερη διακόσμηση · σε μια καλύτερη κοινωνία, την οποία ελπίζουμε, μπορείτε να βοηθήσετε να οικοδομήσουμε μια απείρως μεγαλύτερη ευτυχία από αυτή που έχετε Τώρα. Ζούμε σε έναν εξαιρετικά οργανωμένο κόσμο, αλλά είναι μόνο ένας εξωτερικός οργανισμός · Η τέχνη θα μπορούσε να βοηθήσει την κοινότητα προς την κατεύθυνση μιας τάξης και ενότητας για την επίτευξη πολιτικής, αλληλεγγύης και δίκαιης συνύπαρξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου