Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Ευχαριστώ πολύ την Jackeline Barriga Nava για την συμμετοχή μου στην Ανθολογία της Βολιβίας σχετικά με τα διάσωση των ζώων
Ευχαριστώ πολύ την 
Jackeline Barriga Nava για την συμμετοχή μου στην Ανθολογία της Βολιβίας σχετικά με τα διάσωση των ζώων
You command from Bolivia a fraternal embrace


Jackeline Barriga Nava

http://eftichiakapa.blogspot.gr/2016/06/jackeline-barriga-nava.html
ANTOLOGÍA MUNDIAL
“Dando voz, al que no tiene”
Bolivia
2016
ANTOLOGÍA MUNDIAL
“dando voz, al que no tiene”
Autora: Jackeline Barriga Nava
Poemas
Primera Edición
e-mail: jackelinebarriga2@hotmail.com
Depósito Legal Nº 4-1-736-16
ISBN: 978-99974-58-01-8
Arte de Tapa
Pintura del artista plástico
Hernán Callisaya Chura
Revisor de estilo
José Fernández Miranda
Director
Revista Intelectual Latinoamericana de Chile
Diseño Editorial
Editorial SAGACOM
sagacom@hotmail.com
Impresión
SEVEDIGITAL
Tel/fax: 2786914
Impreso en Bolivia/ Printed in Bolivia
Impresión Ecológica
© Derechos Reservados
Prohibida la reproducción total o parcial
Bolivia 2016
CONTENIDO
Prólogo ........................................................................ 7
Presentación ............................................................ 21
ALEMANIA
Úrsula Gressmann ..................................................... 31
ANGOLA
Daniel Zinga Miguel Chaves .................................. 33
ARGENTINA
Alicia Mercedes Coronel Fernández .................... 37
Elías Antonio Almada .............................................. 38
Elisa Barth ................................................................... 39
Graciela Brown ......................................................... 40
Liliana Farah .............................................................. 41
Marisa Aragón Willner .............................................. 42
BOLIVIA
Cinthia Sevillano Aldápiz ......................................... 43
Edmundo Torrejón Jurado ...................................... 45
Jackeline Barriga Nava ........................................... 47
Luís Paulino Figueroa Guerrero .............................. 48
Paola Andreyna Herrera H. .................................... 51
Wara Iris Ruíz Condori .............................................. 52
CANADÁ
Jorge Etcheverry Arcaya ........................................ 53
COLOMBIA
Delia Rosa Bolaño Ipuana ...................................... 54
Gastón Tarra Gallego .............................................. 55
Luz Elena Sepúlveda Jiménez ................................ 58
COSTA RICA
Alexander Alvarado Madrigal ............................... 59
CUBA
Marlene Denis Valle ................................................. 60
CHILE
Centro Cultural Voces de lo Valledor Norte
Comuna de Pedro Aguirre Cerda – Santiago
de Chile: Miguel Raúl Valenzuela González ....... 61
y Jorge Azanedo ...................................................... 63
Gabriel Vega ............................................................ 65
Gladys Vélez Contreras ........................................... 66
Raúl Filippi Peredo .................................................... 68
CHINA
Ai Ge Demeng .......................................................... 70
Lu Taizhi ...................................................................... 72
ECUADOR
Fanny Jaramillo Ramón ........................................... 82
José Vicente Quevedo Uribe ................................. 83
Karina Gálvez ............................................................ 84
ESPAÑA
Juan José Tarrasó ..................................................... 85
ESTADOS UNIDOS
Helen Bar-Lev ............................................................ 90
María de la Gandara .............................................. 96
FILIPINAS
Caroline Nazareno-Gabis ....................................... 97
GRECIA
Kapardeli Eftichia ..................................................... 99
GUATEMALA
Sandra Patricia Sajche Sarmiento ....................... 101
HUNGRÍA
Kinga Fabó .............................................................. 102
INDIA
M.R Janding ............................................................ 104
INGLATERRA
Robert Edward Gurney ......................................... 106
ISRAEL
Ernesto Kahan ......................................................... 107
José Luis Najenson .................................................. 108
ITALIA
Massimo D’Arcan ................................................... 110
JAPÓN
Ban’ya Natsuishi ..................................................... 112
MÉXICO
Alina Velazco Ramos ............................................. 113
Fernando José Martínez Alderete ....................... 114
Griselda Domínguez Figueroa ............................. 115
Rafael Carriles Reyes ............................................. 117
NICARAGUA
Roger Francisco Cárcamo Jarquin ..................... 118
PAKISTÁN
Muhammad Shanazar .......................................... 119
PANAMÁ
Robert Allen Goodrich Valderrama .................... 122
PARAGUAY
Patricia Fonseca ..................................................... 124
Trigidio González Candia ...................................... 125
PERÚ
Abel Cardejal .......................................................... 126
Carlos Egisto Antinori Ascoy ................................. 128
Luciano Humberto Berger Calderón .................. 129
Teodoro J. Morales ................................................. 131
Walter Leoncio Inga Flores ................................... 132
PORTUGAL
Rosa Valente ........................................................... 134
PUERTO RICO
Sandra Lizette Lugo ............................................... 135
REPÚBLICA CHECA
Bronislava Volkova ................................................. 137
REPÚBLICA DOMINICANA
Cesar Sencion ......................................................... 139
Luisa Reyes ............................................................... 140
SERBIA
Mira Zivkovic ............................................................ 141
SINGAPUR
Han Chuan .............................................................. 144
SUDÁFRICA
Han Chuan .............................................................. 146
TAIWÁN
Dean Anthony Brink ............................................... 149
URUGUAY
Loreley Molinelli ....................................................... 153
Mireya Betancort .................................................... 154
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
7
PRÓLOGO
Es un gran honor haber sido elegido por Jackeline
Barriga Nava, intelectual grandiosa y alma mater de esta
antología, para escribir este prólogo.
El libro tiene por propósito unir a escritores del mundo
para que sumen a la defensa de los animales, que son los
que no tienen uso de la palabra para defender su derecho
a vivir con dignidad. Un derecho natural que se perdió con
la invasión y dominio total de los hombres sobre la
naturaleza, al punto que amenazan la su destrucción total.
En el proceso de la construcción de este prólogo, tuve
el enorme placer de intercambiar opiniones con mi hija
Denisse Irene Kahan, que es una persona que está
totalmente dedicada a la protección de los animales y
que trabaja cuidándolos, alimentándolos, curándolos y
participando en actividades políticas para la promulgación
e implementación de leyes para esa protección. En ese
proceso, nuestro diálogo alcanzó niveles grandiosos de
ternura y coincidencia. En uno de ellos Denisse dijo “No
todo debe ser permitido para el progreso del hombre, tal
como generar el sufrimiento de animales”
A los efectos de organizar esta reducidísima
presentación, que debe coincidir con el propósito educativo
del libro, la separaré en los siguientes componentes: 1- La
vida en el planeta Tierra y su cadena alimenticia, 2-
aparición del hombre, 3- comentar esta antología en su
concepción, autores y estilo, importancia y esperado
impacto.
Jackeline Barriga Nava
8
La vida en el Planeta Tierra
El origen de la vida en la Tierra se remonta a uno 3.500
millones de años, al principio con organismos unicelulares
que debido a las condiciones ambientales y catástrofes,
fueron continuamente efectuando una selección natural
y con ella desarrollándose hasta alcanzar la extraordinaria
diversidad actual.
La evolución biológica producida por el proceso de
selección natural que es una revolucionaria y genial teoría
desarrollada por Charles Darwin y expuesta en su libro
Sobre el origen de las especies (1859).
Para dar un ejemplo de esa evolución que incluye a
todos los seres vivos, cito del propio Darwin el caso de los
animales ciegos de las cavernas. Dice que “cuando un
animal ha llegado, después de numerosas generaciones,
a los escondrijos más profundos, el desuso […] habrá
atrofiado más o menos sus ojosi.
Todos los organismos vivos se alimentan los unos de los
otros siguiendo un determinado proceso conocido como
cadena alimentaria. En esa cadena cada uno de los
organismos come y degrada al anterior y creando de esta
manera, una inter dependencia natural que constituye el
llamado sistema ecológico de sobrevivencia. En
circunstancias especiales algunas comunidades de
individuos o especies se extinguen.
“Las cadenas alimentarias naturalmente están en
equilibrio, pero cuando el hombre interviene, muy a
menudo ese equilibrio se desbalancea, poniendo en
i Charles Darwin. El origen de las especies, p164. Biblioteca EDAF, Madrid
1965.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
9
peligro no solo a las especies animales sino también a la
ecología del planeta”. Se refiere en este caso, a la
intervención humana sin conciencia de las funciones de la
naturalezaii.
Aparición del hombre
La especie del hombre moderno llamada Homo
Sapiens, es la que muy especialmente nos ocupa en esta
antología. Es relativamente moderno y muchos lo califican
como el último de la cadena alimenticia. En Wikipedia,
está expuesto que “El ser humano anatómicamente
moderno evolucionó de Homo sapiens en el Paleolítico
medio, hace unos 200.000 años. Esta evolución señala la
llegada de la subespecie Homo sapiens sapiens, es decir,
la subespecie que incluye a todos los humanos modernos.
Los restos fósiles del Homo sapiens más antiguos
descubiertos hasta la fecha son de los llamados hombres
de Kibish, de hace 195.000 (±5.000) años, que fueron
descubiertos en 1967 en el valle del río Omo, en el sur de
Etiopíaiii.
Obviamente, el Homo Sapiens, como el resto de los
organismos vivos se integró a la cadena alimenticia, pero
a diferencia del resto de los componentes de la cadena,
desarrolló una cultura muy inteligente y generó recursos
para su alimentación e implantó un poder violento sobre
la naturaleza y entre las comunidades de su propia especie.
En tal cultura no solamente usa la violencia para
subsistir sino para satisfacer su carácter sádico y morboso
y con total falta de responsabilidad hacia el equilibrio de
la ecología, de la cual él mismo depende.
ii http://quees.la/cadena-alimenticia/
iii https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_sapiens
Jackeline Barriga Nava
10
A pesar que desarrolló abrigos sintéticos muy eficientes
para enfrentar las más extremas inclemencias del tiempo,
sigue matando animales, muchas veces en forma cruel,
para quitarles la piel y en casos estando vivos. No obstante
que los animales domésticos, muchos de ellos son “sus
mejores amigos”, organiza peleas a muerte de perros y
gallos armados con uñas de metal y muchas veces aún
teniendo satisfecho su apetito, caza animales y los
abandona muertos.
Hay demasiados ejemplos de esa crueldad, siendo
pocos los que puedo mencionar aquí, mas no puedo dejar
de nombrar, el uso deportivo trágico de los delfines, el
sádico entrenamiento de toros para luego someterlos al
desangre y asesinato en las arenas de luchas de toros, la
masacre de delfines en Dinamarca que cubre de sangre
al mar y sólo para demostrar que los asesinos alcanzaron
la edad madura, mata animales para comer inexistente
carne, como en el caso de los cangrejos, entrena a golpes
a animales para que en los circos se muestren con
actitudes humanoides, y se la pasa torturando y
encerrando a los animales para entretenimiento de los
humanos.
El filme titulado Earthlings (Terrícolas, en español) –
2005, es un documental que demuestra la interacción
entre la naturaleza, los animales y la humanidad, es una
puesta en escena (difícil de observar) de las atrocidades
más horripilantes que comete el hombre en esa cadena
alimentaria, en investigaciones militares, en la pesca
comercial, y en cientos de otras situaciones de crueldad
insospechada. El filme ganó muchos premios. Fue dirigido
por Shaun Monson y relatada por Joaquín Phoenix.
Todas esas crueldades están en oposición a lo que se
da en llamar el "Corazón Puro" que recibió mucha
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
11
atención dentro de la llamada cultura Occidental,
durante el siglo XVIII en Europa. El filósofo francés Jean-
Jacques Rousseau (1712–1778) nacido en Suiza, la abordó
profundamente. En sus trabajos tempranos, pronunció que
el hombre en el tiempo en que se encontraba en su
"estado natural" (el estado de todos los animales, y el del
hombre cuando estuvieron antes de la creación de la
civilización y sociedad), es en esencia bueno, un "noble
salvaje". Solamente más tarde esas personas buenas
pasaron a ser infelices y corruptas por sus experiencias en
la sociedad y desde entonces la sociedad devino
"artificial" y "corrupta", de manera que resultó ser una
continua desdicha para el hombre. Rousseau argumentó
que esa característica natural del hombre se transformó
produciendo una corrupción de la virtud y la moral como
consecuencia de las ciencias y las artes (Rousseau.
Discurso sobre las Ciencias y las Artesiv). Pero si la sociedad
desea la felicidad del hombre presente, debe cambiar,
precisamente como fue proclamado por Rousseau:
“El estado natural de todos los hombres debiera ser el
de una situación de libertad e igualdad, pero si no
podemos regresar atrás en tiempo, bien podemos
cambiar la sociedad llegando a una reconciliación con la
naturaleza mediante la ayuda de una educación que
estimule el individualismo e independencia personal.”
Las constituciones democráticas de los países y
declaraciones tales como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, tienden a dar una base para la
defensa frente a la intolerancia, pero sin la educación de
los pueblos, por y para la tolerancia, difícilmente se podrá
iv Jean-Jacques Rousseau. Serving Coffee, Art, History and Literature
Lovers on the World-Wide-Web
http://www.lucidcafe.com/library/96jun/rousseau.html
Jackeline Barriga Nava
12
asegurar la persistencia de la vida y la civilización actual
frente a las autoagresiones sociales. Esta aseveración que
es válida para todas las épocas de la historia humana,
tiene una particular vigencia en la actualidad.
Según fue planteado, “el respeto de los animales
aseguraría el equilibrio de la biodiversidad; de acuerdo
con esa teoría, los animales no humanos deberían disfrutar
de los mismos derechos que los humanos porque
ocupaban la tierra antes de que ellos aparecieran, de
hecho los humanos son los "colonos" y ellos los "aborígenes"
a los que se niega los derechos fundamentales y a quienes
además se asesina con el acuerdo consciente o
inconsciente de la gentev.
En una entrevista reciente publicada en Grecia,
comenté que "Nuestra sociedad actual está en un cruce
existencial de caminos. Por un lado, es muy eficiente en el
uso de los recursos naturales, pero por otro, ese mismo uso
está haciendo peligrar la continuidad de la vida en
nuestro planeta. Por un lado, las nuevas tecnologías y
sistemas intensivos de producción nos permiten obtener
una elevación de la calidad de vida para toda la
humanidad, pero por otro, nuevos conflictos están
amenazando usar armas de destrucción masiva,
principalmente atómicas, y con ello potencialmente la
destrucción de nuestra civilización y la vida en la Tierra"vi.
El siguiente es un extracto de un poema de mi libro
Ante Réquiem:
v Encyclopaedia Britanica
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/165390/A-Discourse-onthe-
Sciences-andthe-Arts
vi https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_animal
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
13
Libre sea
el pueblo y el hombre
de su violencia en la "Pacha Mamá"
Libre sea
el hombre del lazo del cazador
de la inequidad por su oro
de la muerte de la intoxicada hierba
Libre sea
De la desdicha de los hombres - de su guerra
El libro
Tal como declaré arriba, dividiré su descripción en las
cinco siguientes partes:
a- Concepción
La aparición de este libro está enmarcada en la
campaña universal por los derechos de los animales y el
respeto de su dignidad y por la protección de la vida en el
planeta Tierra, lo que implica moralidad humanista y
protección de la naturaleza. El título “Dando voz, al que no
tiene”, es un llamado a los escritores autores a ofrecer con
su arte la defensa de los que solamente expresan su dolor
ante la crueldad humana, por medio de una mirada triste
y acusadora y sin palabras.
Quiero homenajear a los grandes pensadores que de
esta línea de pensamiento, citando algunas de sus frases
célebres, tal como fueran publicadas por Belinda
Lorenzana (2014)vii.
vii T Ioannides. Interview to Ernesto Kahan. Newspaper EPIKAIRA (Extra
Time) of New Smyrna of Athens. May 28, 2009.
Jackeline Barriga Nava
14
Dado que por ser médico, juré el Juramento
Hipocrático de proteger la salud y defender la vida sin
mirar a quien, comenzaré citando a Hipócrates que dijo "El
alma es la misma en todas las criaturas, aunque el cuerpo
de cada uno es diferente." Y seguiré por el gran filósofo
Martin Buber que se refirió a esa mirada "Los ojos de un
animal tienen el poder de hablar un gran idioma."
Otras citas importantes, tomadas de la misma fuente
son: "La grandeza de una nación y su progreso moral
puede ser juzgado por la forma en que sus animales son
tratados." Gandhi
"Matar un animal para hacer un abrigo de piel es
pecado. No se suponía que fuera así y no tenemos
derecho de hacerlo. Una mujer gana estatus cuando
rechaza que cualquier cosa asesinada sea puesta en su
espalda. Entonces, es realmente hermosa." Doris Day
"Si un hombre aspira a una vida correcta, su primer
acto de abstinencia es el de lastimar animales." León
Tolstói
"Cuando un hombre se apiade de todas las criaturas
vivientes, sólo entonces será noble." Buda
"Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación
con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en
su relación con la naturaleza y los animales." Víctor Hugo
"El hombre moderno ya no ve en la naturaleza el
sentido divino y se siente perfectamente libre de comportarse
como un poderoso conquistador y tirano." Aldous Huxley
"La conmiseración con los animales está íntimamente
ligada con la bondad de carácter, de tal suerte que se
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
15
puede afirmar seguro que quien es cruel con los animales,
no puede ser buena persona. Una compasión por todos
los seres vivos es la prueba más firme y segura de la
conducta moral." Arthur Schopenhauer
"Podemos juzgar el corazón de una persona por la
forma en que trata a los animales." Immanuel Kant
"Si tienes hombres que excluyan a alguna de las
criaturas de Dios del refugio de la compasión y la pena,
tendrás hombres que interactuarán de igual modo con sus
semejantes humanos." San Francisco de Asís
"Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y
la bestialidad de los hombres." Flora Tristán
"Llegará el día en que el resto de la creación animal
podrá adquirir esos derechos que nunca pudieron ser
alejados de ellos más que por la mano de la tiranía."
Jeremy Bentham
"Pero ¿qué placer puede causar a un hombre de
cultura... el que una espléndida bestia sea atravesada con
una lanza de caza?" Marco Tulio Cicerón
"Un animal en una jaula es lo mismo que un hombre en
la cárcel, la única diferencia es que el animal no ha
cometido delito alguno para estar privado de la libertad."
Linita Villamilbel
"Llegará el día en que los hombres verán el asesinato
de animales como ahora ven el asesinato de hombres."
Leonardo da Vinci (quien por cierto una vez diseñó un
bolso de mujer, sin pieles animales involucradas)
"Aquí reposan los restos de una criatura que fue bella
sin vanidad, fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad y
Jackeline Barriga Nava
16
tuvo todas las virtudes del hombre sin ninguno de sus
defectos." Lord Byron (epitafio para un perro)
"Nuestra tarea debe ser liberarnos a nosotros mismos,
ampliando nuestro círculo de compasión, abrazando a
todas las criaturas y al total de la naturaleza y su belleza."
Albert Einstein
"En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio
de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón
de quien con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar
la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre
natural." Edgar Allan Poe
"El hombre puede medir el valor de su propia alma en
la mirada agradecida que le dirija un animal al cual ha
socorrido." Platón
"Las atrocidades no lo son menos si ocurren en
laboratorios y se llaman investigación biomédica." George
Bernard Shaw
"De todos los animales de la creación, el hombre es el
único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y
habla sin tener nada que decir." John Steinbeck
Con suma modestia quiero agregar una frase mía: La
tortura es condenable sin tener en cuenta si la víctima es
hombre o animal o de tal o cual raza y origen.
b- Autores y estilo
Participan en la antología, escritores de los continentes
América, Asia, Europa y África en 37 países y con 67
poetas. La mayoría con poemas y unos pocos cuentos.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
17
Algunos de nosotros, los poetas que tienen en nuestros
poemas cierta dedicación y pasión por la protección de
la vida en la Tierra, la protección de sus habitantes plantas,
animales, pueblos… y la conservación del ambiente, así
como por la defensa de la cultura ecológica, mencionan
en sus textos a "Gaia" o "Gea", la Diosa de la antigüedad
griega, que es la personificación de la Madre Tierra, el
equivalente Romano de "Terra Mater" o la "Pacha Mamá"
de los pueblos incaicos.
c- Importancia e impacto esperado
En una comunicación personal de la directora
Jackeline Barriga Nava, informa que “es posible que a
través de este libro, consigamos financiamiento para la
construcción de la clínica veterinaria, la cual será la
primera en Bolivia y realizaremos capacitaciones de
concientización en contra del maltrato animal, para lo
cual iremos a los colegios y centros educativos más
alejados de la ciudad de La Paz - Bolivia.”
El gran Walt Whitman escribió “Creo que podría
retornar y vivir con los animales, son tan plácidos y
autónomos./ Me detengo y los observo largamente./ Ellos
no se impacientan, ni se lamentan de su situación./ No
lloran sus pecados en la oscuridad del cuarto./ No me
fastidian con sus discusiones sobre sus deberes hacia Dios./
Ninguno está descontento. Ninguno padece la manía de
poseer objetos./ Ninguno se arrodilla ante otro ni ante los
antepasados que vivieron hace milenios./ Ninguno […]/
Así me muestran su relación conmigo y yo la acepto/ […]viii
viii Belinda Lorenzana. 30 Frases para Celebrar el Día Mundial de los
Animales, 4 octubre 2014
https://www.belelu.com/2014/10/30-frases-para-celebrar-el-diamundial-
de-los-animales/
http://www.personarte.
Jackeline Barriga Nava
18
La poesía es muy apropiada para este mensaje de
amor porque puede llegar íntimamente a los lectores. En
el año 2011ix comenté que la poesía busca exaltar la vida.
Con ella como con las otras artes, cada una con su
lenguaje, genera emociones, es decir que nuestro cuerpo
e individualidad reaccionan a las expresiones de dolor,
amor, alegría, exaltación de la naturaleza, la historia o la
propia identidad… y nuestro cuerpo genera cambios en la
presión sanguínea, la temperatura, el brillo de los ojos, los
músculos de la cara, la excreción de hormonas, la
producción de lágrimas y saliva, la tensión de los órganos
sexuales, la respiración… en fin, en todo el organismo. En
los últimos tiempos se descubrió la existencia de las
endorfinas, que son las sustancias internas que producen
esas reacciones corporales y emocionales.
La poesía, la música, el baile, la pintura, la escultura…
cada una, con un diferente lenguaje de expresión,
pretenden estimular nuestras emociones y para ello
buscan tocar las fibras de los sentimientos más íntimos y
profundos de nuestra vida. Por eso, la poesía es un valor
fundamental para la vida… y consecuentemente para la
paz, que es su protectora.
Por todo lo descripto arriba, la publicación de este
libro - antología, es un acontecimiento trascendente e
indispensable. Su calidad y profundidad en el tratamiento
de los temas lo llevarán a ser reconocido, no solamente
por el mundo literario, sino por toda la humanidad.
Nuevamente declaro que me siento muy honrado y
feliz que se me haya solicitado escribir el prólogo de este
texto que deberá llegar a los estudiantes, madres, políticos,
ix Walt Whitman. Hojas de hierba (fragmento). com/whitman.htm
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
19
profesionales de la sociología y las ciencias políticas,
maestros, artistas, soldados… en suma todos los que tienen
interés y deben proteger los valores humanos y la vida en
el Planeta Tierra.
Este apasionante libro deberá ser traducido a todos los
idiomas y estudiado y discutido en todos los colegios y
universidades.
Y el zorro le dijo al Principito en el libro de Antoine de
Saint Exupéry “No se ve bien sino con el corazón. Lo
esencial es invisible a los ojos.x” Pero ¿Cómo se puede ver
con el corazón si no se posee una tolerancia inmensa y un
corazón puro?
Prof. Dr. Ernesto Kahan
Presidente ISRAEL IPPNW – Internacional de Médicos para
la Prevención de la Guerra Nuclear-IPPNW y delegado a
la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 1985 a IPPNW.
Prof. Emérito Dr. Ernesto Kahan. Facultad de Medicina.
Univ. Tel Aviv. Israel.
Académico de honor – Academia Internacional Ciencias,
Tecnología, Educación y Humanidades (AICTEH) España.
Vicepresidente 1º de la Academia Mundial de Arte y
Cultura – Congreso Mundial de Poetas (UNESCO).
Presidente Honorario de AIELC – Asociación Israelí de
Escritores en Lengua Castellana.
Vicepresidente-IFLAC – Foro Internacional para la Literatura
y la Cultura de Paz.
Presidente Ejecutivo Colegiado UHE – Unión Hispanoamericana
de Escritores.
x El Principito; Antoine de Saint-Exupéry http://html.rincon.com/elprincipito_
antoine-de-saint-exupery_7.html
Jackeline Barriga Nava
20
Presidente Honorario1º de SIPEA – Soc. Internacional de
Poetas Escritores y Artistas.
Miembro de Honor Instituto Vallejiano Universidad Nacional
Trujillo – Perú.
Presidente Nacional y Miembro de Honor de la Unión
Mundial de Escritores por la Cultura y la Ecología – UMECEP.
World Wide Peace Organization WWPO Presidente
Honorario fundador.
Miembro Fundador, Círculo Internacional Narradores y
Poetas del Mercosur.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
21
PRESENTACIÓN
La presente Antología Mundial de Poesía titulada:
“Dando voz, al que no tiene”, se encuentra en los
proyectos integrales de POESÍA EN ACCIÓN, a través de la
Presidencia Nacional en Bolivia por la Unión Mundial de
Escritores por la Cultura, la Ecología y la Paz (UMECEP
BOLIVIA) y el Consulado de La Paz - Bolivia por el
Movimiento de Poetas del Mundo, instituciones que a nivel
mundial aportan con aliento positivo mensajes de
hermandad, paz, unión entre los pueblos, valores
humanos, espiritualidad, comunión y todo aquello que
engrandezca al ser humano.
“Dando voz, al que no tiene”, está dedicado a todos
los animales y a la naturaleza, teniendo como objetivos,
concientizar al NO maltrato animal, si bien el proyecto
nace en Bolivia, de forma simbológica se toma en cuenta
a todos los animales del planeta, por ser un tema
preocupante a nivel universal, por esta razón participan
poetas y escritores del mundo, apoyando al proyecto en
dar voz al que no tiene, con expresiones afectivas,
reclamos, denuncias, y gritando todo acto abusivo que se
encuentre dirigido a vulnerar los derechos de los animales.
Otra finalidad del proyecto es incorporar e incentivar en la
lectura de la población boliviana a la poesía, “nos
olvidamos vivir con poesía” (como dice el poeta tarijeño
Edmundo Torrejón), en nuestro diario alimento intelectual
y espiritual se encuentra la crónica roja, amarilla,
farándula, que lastimosamente no aportan al crecimiento
entrañable del ser humano como lo hace la poesía
(literatura) a través de sus poetas. A partir de la antología
se incluye talleres de concientización que se realizarán en
Jackeline Barriga Nava
22
las zonas periféricas de las ciudades de La Paz y El Alto,
asimismo se espera contar con un financiamiento
importante para la construcción de la clínica veterinaria
S.O.S Animales, la cual sería la primera en Bolivia, esto
quiere decir que el proyecto ES INTEGRAL, “poesía en
acción une la literatura, educación y beneficencia”.
La antología fue realizada de forma estructurada y
planificada, se invitó a nivel mundial a poetas, para
participar en la antología con un poema de su autoría en
contra del maltrato animal, respondiendo y seleccionándose
de forma exitosa para Bolivia a 67 poetas de 37 países, que
involucran 4 continentes del mundo. Bolivia dio un giro
mundial “Dando voz, al que no tiene”. También se
involucraron otros profesionales como un Artista Plástico,
Arquitecto, estudiantes y personal de apoyo.
Esta temática fue escogida, porque el hombre y los
animales son parte de la naturaleza y por consiguiente
necesitan vivir en equilibrio y armonía; estudios científicos
llegaron a diferentes conclusiones, encontrándose más
beneficios que perjuicios por convivir con los animales: Los
animales son perjudiciales porque transportan y transmiten
enfermedades como es el caso de los mosquitos, pero
también son beneficiosos puesto que nos proporcionan
alimento (huevos, leche), nos proporcionan compañía
(mascotas), transporte (carruajes), materia prima (seda),
protección (perro guía de un ciego). Estas actividades son
complejas de establecer, puesto que muchos seres
humanos ante estos beneficios, abusan, explotan e
infringen los derechos de los animales y es donde surge el
maltrato animal, sin considerar que los animales tienen
capacidades de aprendizaje, aptitudes lingüísticas,
sentimientos y CONCIENCIA, como dio a conocer la
Declaración de Cambridge sobre la Conciencia (2012).
Estas investigaciones entre muchas del Dr. Jesús Mosterin
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
23
concluyeron que: “El ser humano no se encuentra delante
evolutivamente hablando de ningún otro animal,
simplemente se encuentra en diferente camino y es un
animal; un ANIMAL HUMANO DE OTRA ESPECIE que forma
parte de la naturaleza”.
Por tanto, cualquier hecho violento hacia los más
débiles nos lleva a una inestabilidad con la naturaleza y a
una convivencia inhumana y autodestructiva.
Entre otros estudios científicos demostraron además,
que el maltrato animal es un indicador de deterioro social
y de bienestar humano, son detectores precoces de
situaciones de riesgo y se incorpora dentro de las
patologías mentales, gracias a las investigaciones de
criminólogos y psicólogos, indican que los actos violentos
hacia los animales no son indicadores de una psicopatía
exclusivamente dirigida hacia ellos (los animales), sino que
dichos actos, se manifiestan durante la niñez y
adolescencia en ciertos individuos de carácter violento y
agresivo, comienzan a ser dirigidos contra sus propios
congéneres en un determinado momento de sus vidas,
como si fuera un grado más en la escala de violencia.
“Un asesino por ejemplo, inicialmente comienza
matando y torturando animales cuando es menor de
edad”, asegura Robert K. Ressler, quien ha desarrollado
algunos perfiles de asesinos en serie para el FBI. Los estudios
realizados han convencido a los sociólogos, legisladores y
jueces, que los actos de crueldad hacia los animales
merecen una atención especial. Estos pueden ser la
primera alerta de una patología que incluye la violencia
hacia los propios seres humanos, ya que demuestran que
los delincuentes que cometen delitos con violencia, tienen
un mayor índice de probabilidad de haber maltratado
animales cuando eran niños, adolescentes, jóvenes que
Jackeline Barriga Nava
24
aquellos delincuentes no considerados violentos. Los actos
violentos de estos individuos lo incorporan en sus propias
familias, relaciones interpersonales y hacia sus conocidos,
como es la violencia intrafamiliar, feminicidios, torturas,
asesinatos, violencia sexual, física a niños, adolescentes y
adultos. Como antecedentes de algunos criminales se
menciona a:
 Russell Weston, Torturó y asesinó a 12 gatos: Les
quemó y les cortó la cola, patas y orejas; les aplicó
químicos tóxicos en los ojos para cegarlos; los obligó
a ingerir veneno y los colgó de varios árboles
(dejando el nudo lo suficientemente flojo para lograr
una muerte lenta y dolorosa). Posteriormente asesinó
a dos oficiales de policía en el Capitolio de los
Estados Unidos, en Washington, D.C.
 Peter Kurten, “El monstruo de Dusseldorf”, torturaba
perros y practicaba la peor de las bestialidades al
asesinar animales. Asesinó y violó e intentó asesinar a
más de 50 hombres, mujeres y niños.
 Randy Roth, ató con cinta adhesiva a un gato al
motor de un auto y utilizó una lijadora industrial en
una rana. Asesinó a golpes a dos de sus esposas y
trató de asesinar a la tercera.
Y se puede mencionar también a Kip Kinkle, Albert De
Salvo, Richard Allen Davis, Andrew Golden y Mitchell
Johnson, Luke Woodham, Theodore Robert Bundy,
Michael Cartier, Henry Lee Lucas, Edward Kemperer,
Richard Speck, David Richard Davis, Richard Trenton
Chase, Jeffrey Dahmer, El asesino de Kobe, etc., etc. Una
infinidad de antecedentes que quedaron marcado en la
historia violenta del hombre.
En Bolivia el maltrato animal se da mayormente en los
perros, (sin obviar los otros animales), instituciones que
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
25
cuidan, otorgan servicios y albergan animales de forma
pública o privada atienden cada semana aproximadamente
entre 20 a 30 casos de maltrato en animales domésticos,
el 40% de los casos son por crueldad intencional, tortura,
mutilación, abuso físico y sexual, 60% por abandono,
negligencia en cuidados, como el descuido en la provisión
de refugio, alimentos, atención veterinaria.
Varios vecinos observan el suplicio de los animales,
muchos denuncian, pero muchos también callan, la
justicia no solo corresponde a la parte legal, también debe
participar activamente toda la población para hacerla
cumplir y no volverse cómplice de los agresores y la
violencia.
Asimismo, grupos de comerciantes que atentan
contra la vida de animales domésticos y silvestres son
causantes de sufrimiento, cuando no logran vender a los
animales que no son de raza o no son bonitos, los botan a
los basurales. Por otro lado existen instituciones que
capturan a los animales callejeros, esperan un tiempo
prudente para que el dueño recoja al animal, si no lo
hace, realizan la eutanasia, también se debe mencionar
la venta indiscriminada de animales en determinadas
ferias, las cuales son deplorables, irresponsables, crueles y
posibles factores de epidemia de rabia canina, entre otras
enfermedades, siendo un peligro para la salud pública.
Prevalecen una cantidad de actos violentos hacia los
animales en zonas rurales, urbanas de Bolivia que van en
contra de nuestro bienestar y en contra de una formación
positiva de nuestra ética con pretextos culturales,
medicinales, místicos y económicos.
En las ciudades de Bolivia existe una sobrepoblación
de animales domésticos, de esta manera se promocionan
muchas campañas de vacunación contra la rabia,
Jackeline Barriga Nava
26
esterilizaciones, incluso leyes a favor de los animales,
medio ambiente, áreas protegidas; no obstante, parece
que no es suficiente lo que se está realizando, o tal vez
ciertas actividades las están implementando de forma
errónea, o se están creando leyes y leyes mal hechas e
incompletas, por esta razón son incumplidas fortaleciendo
el cinismo de algunas personas que viven de los animales
(entre otros recursos de la naturaleza), asimismo falta
conciencia, educación en la población boliviana, con los
dueños de los animales y en aquellas personas que
quieren adquirir un animal bajo su cuidado.
Entonces, si se toma en cuenta los antecedentes
mencionados e investigaciones relevantes que constan
sobre el maltrato animal, ¿Qué clase de sociedad
tenemos en Bolivia? ¿Por qué existe tanto maltrato animal,
acaso debería ser un indicador de que algo estamos
haciendo mal, por eso trasfiere negativamente en la vida
de los ciudadanos o también debería ser un indicador de
alerta de la salud mental de la sociedad?
Es tiempo de propagar hábitos de convivencia
positiva con los animales, por el bien de la naturaleza, de
la salud integral del ser humano y por el futuro de la
humanidad.
Dra. Msc. Jackeline Barriga Nava
Presidente Nacional de Bolivia por la Unión Mundial de
Escritores por la Cultura, la Ecología y la Paz, (UMECEP
BOLIVIA).
Presidente Colegiada Internacional por la Unión Mundial
de Escritores por la Cultura, la Ecología y la Paz, (UMECEP).
Consul del Departamento de La Paz, por el Movimiento
Poetas del Mundo. Embajadora Universal por la
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
27
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Medalla al Estímulo Cultural por la Asociación Boliviana
PROARTE.
Licenciada en Psicología, Magister en Educación Superior.
Académica de Número por la Academia de Genealogía
y Heráldicas de Bolivia.
Académica de Número por la Academia de Educación
Superior de Bolivia.
Doctor Honoris Causa por la Academia de Educación de
la República del Perú.
Jackeline Barriga Nava
28
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
29
“Estar en sintonía con la naturaleza,
es el comienzo de la sabiduría”
(J. Barriga)
Jackeline Barriga Nava
30
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
31
Alemania
Autora: Úrsula Gressmann
Mein schwarzer panther
Mein schwarzer panther
du abbild einer sphinx
schwarz glänzt dein seidenfell
muskeln spielen unter deiner haut
smaragdgrün leuchten
deine augen und funkeln
in der dunkelheit
geschmeidig lautlos ist dein gang
vier schlanke beine tragen dich
und kraftvoll ist dein sprung hinauf
auf unsern apfelbaum
dort schnurrst du voll behagen
in der sonne und sanft
vibriert dein leib
Jackeline Barriga Nava
32
Mi pantera negra (Traducido)
Mi pantera negra
tiene la imagen de una esfinge
negra, brilla su piel sedosa,
juegan sus muslos debajo su piel,
luz verde esmeralda
relucen sus ojos
en la oscuridad,
camina flexible en el silencio
llevándole cuatro piernas delgadas
y con un salto poderoso
atraviesa el manzano,
ahí ronronea con total comodidad
en el sol, y suavemente
su cuerpo palpita.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
33
Angola
Autor: Daniel Zinga Miguel Chaves
Otra nacionalidad: Brasilero
Eles merecem cuidados
O que sentes quando,
mutilas um animal,
¿não o vês como parte de ti?
achas-te mais racional,
¿ou é apenas uma vontade sem fim?
Cada má acção sofre um processo irreversível,
sempre que os maltratas tornas-te mais desprezível,
ages como se não tivesses coração,
¿já paraste para pensar nas dores que eles sentem?
sei que não, pois ele é apenas um cão...
Tu não sentes o frio quando eles são abandonados,
ignoras os gritos que os tem atormentados,
ao invés de os acolheres, tu os magoas...
não os vês como pessoas...
É comum perder-se o sentido do amor,
aprende a amar os outros seres como iguais,
eles merecem cuidados reais...
Protege o teu animal, tal como uma flor...
Alimenta-o, dá-lhe o pente diário,
faça-o feliz, partilha emoções positivas,
Jackeline Barriga Nava
34
não precisas de ser rude, apenas solidário...
eles também precisam do teu aconchego,
sentem a solidão, o frio, a sede, a fome...
assustam-se com o perigo e medo...
Brincam e sorriem quando te sentes feliz...
entristecem, com o cair de uma lágrima,
então muda a maneira de agir,
sê mais sensível e mais humano,
e ama-os de igual modo como te amas a ti(…)
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
35
Ellos merecen cuidado (Traducido)
Qué sientes cuando
mutilas un animal,
¿no los sientes parte de ti?
¿no piensas de forma clara,
o es solo una voluntad perpetua?
Cada acción mala sufre un proceso irreversible,
cuando los maltratas te vuelves despreciable,
actúas como si no tuvieses corazón,
¿no piensas en el dolor que ellos sienten?
yo sé que no, porque él es solo un perro…
No sientes compasión cuando son abandonados,
ignoras sus gritos que los tienen atormentados,
al revés de acogerlos, los angustias más…
no los percibes como personas…
Es común que pierdas el sentido del amor,
debes aprender amar a otros seres como iguales,
ellos merecen cuidados verdaderos…
Protege a tu animal, tal como una flor…
Aliméntalo, péinalo a diario,
hazlo feliz, compartiendo emociones positivas
no hay necesidad de ser rudo, simplemente solidario…
ellos también necesitan tu calor,
sienten la soledad, el frío, la sed, el hambre
se asustan con el peligro y el miedo…
Brincan y sonríen cuando te sientes feliz…
se entristecen, con la caída de una lágrima tuya,
Jackeline Barriga Nava
36
así, cambian su forma de actuar,
sé más sensible y más humano,
y ámalos de igual modo como te amas a ti (…)
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
37
Argentina
Autora: Alicia Mercedes Coronel Fernández
Dolor en los mares
En sueños te veo, domando las olas.
Girando en el agua, cual gran danzarín.
Reflejos de plata, destellos de luna.
Hermosa criatura, pequeño delfín.
¿Qué manos salvajes tomaron tu vida?
Para divertirse…Te hicieron morir.
Los mares te lloran, las olas te llaman.
Sus lomos extrañan al gran bailarín.
No suena la música, el viento no silba.
La orquesta ha callado…
Ha muerto un delfín.
Jackeline Barriga Nava
38
Autor: Elías Antonio Almada
Noble caballito flaco
Cincha del carro con denuedo
tan flaco… más que su dueño
le tiemblan sus patas débiles y delgadas
por esa carga pesada de cartones y chatarra,
noble caballito de deshilachadas crines
con su lomo matado por el rebenque
de un dueño de manos indolentes
que reniega de quien le sacia el hambre,
triste realidad en la calles de mi pueblo
repetida en otros tantos y tantos caminos
olvidando esa historia de dorada gloria
pues si no lo saben de a caballo se hizo la Patria.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
39
Autora: Elisa Barth.
Tristeza animal
En papel blanco plasmó mis amarguras, en versos…
Esa que siento al ver las sombras
que invaden al reino de los animales.
El proceder de los hombres es ingrato con la creación,
dañando las entrañas del paraíso selvático,
cazando animales indiscriminadamente.
La mano del humano, animal de otra especie,
molesta a la tierra con la minería, contaminando el agua,
exterminando las faunas con la semilla de la mezquindad,
por no saber vivir en comunión con la Madre Tierra.
Por faltar al planeta, siendo cómplices
andaremos como monstruos con una pesada piedra.
Al sentir el trino de los pájaros entre las ramas
y el vuelo de las golondrinas al compás de sus tonos sinfónicos.
Cada vez siento más el deseo de salvar el planeta,
para darles soluciones a los problemas
que afectan al orden de todo lo que compone el universo.
Evitando convertir a los animales en nuestras víctimas
para no caer en el olvido de la propia sombra…
Por la matanza sin piedad de miles de animales.
Jackeline Barriga Nava
40
Autora: Graciela Brown
Quiero ser caballo
No quiero arrastrar tu carga
¿no ves que ya no puedo?
me duelen los ijares.
Dejé de ser caballo.
Sólo soy un jamelgo.
Recuerdo mi cabeza erguida
galopando con las estrellas
mis crines volando al viento.
Dejé de ser caballo.
Sólo soy un jamelgo.
Me colocaste cadenas, estribos,
tu lección fue con látigos
y mi cárcel, tu deseo.
Dejé de ser caballo.
Sólo soy un jamelgo.
Quítate las espuelas,
arroja el rebenque lejos.
Sé libre conmigo.
Quiero ser caballo,
no soy un jamelgo.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
41
Autora: Liliana Farah
Triste destino
¿Por qué, la noche es tan clara, si en el mar se marchitan las flores?
¿Por qué, vela frágil transparencia, si el arco iris no marca
sus colores?
Un leve misterio engrosa, árboles que gimen en aguas heladas,
lánguidas raíces sollozan, un canto que afirma que están
apenadas.
Distraen su larga nostalgia, alondras que pasan
acariciar su morada,
y un suave perfume la brisa, arrastra en sus hojas tan agazapadas.
¿Será un castigo que emite, la naturaleza en aguas sedadas,
al descubrir un hecho morboso, que está ocurriendo
en una ensenada?
Sumergida en la profundidad del mar, lanzó un gemido
la ballena franca,
atrapada su cola entre redes, ya no tiene fuerzas
y su cuerpo se estanca.
El agua agitando sus olas, le estimula caricias para aliviarla,
y alienta un cortejo de peces, que tironean las sogas
para ayudarla.
Presintiendo su triste destino, la adornan corales para alentarla
y las algas recubren su cuerpo, tan grande
y tan frágil para entibiarla.
Es de noche y la luna aparece, regando de flores
el mar que acontece,
y el mundo se muestra sombrío, porque ahora un silencio,
allí prevalece.
Jackeline Barriga Nava
42
Autora: Marisa Aragón Willner
Meditaciones de una alondra
Era feliz mi vida
cuando el canto me despuntaba desde el alma
en alegría
Era mi vuelo rasante en la pradera
alas al viento era mi emblema
Canciones que estimaban los aldeanos
canto que recordaban los poetas
alondra con voz heredada de los dioses
resguardada y natural
entre la belleza
he notado que mi canto antes alegre
se ha ido tiñendo de tristeza
y bebiendo su licor de lágrimas contó...
Es que el hombre intenta matar las plagas
que diezman sus cultivos
y equivoca el uso de insecticidas
sobre bandadas de alondras presas,
si, presas en la cárcel de ese espacio
que sin piedad rocían desde el cielo.
Se ha agotado el canto de mi especie.
En esta húmeda tempestad del veneno
las mañanas son tristes
y lloran los poetas.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
43
Bolivia
Autora: Cinthia Sevillano Aldápiz
Imagino
Sin poder huir al insomnio de la noche
imagino las calles
devorando espantos
es el silencio y su congoja
aturdiendo la memoria.
Las lunas de mil ojos
que se acurrucan en las puertas
en las esquinas
en los basurales.
Se debilita el aullido
extraviado en el murmullo
de este mundo ruidoso y perdido.
El viento besa las narices frías
de quienes muerden la sombra del dolor
abrazando el pavimento
como a una madre muerta
que se niega a dar luz
a dar vida.
Imagino entre pesadillas
el cielo debilitándose
extraviado en el corazón humano
solitario en un mundo rasgado
con forma de perro vagabundo
que rasguña un futuro de postal
y se resigna ante el lamento de sus criaturas.
Jackeline Barriga Nava
44
No puedo evitar imaginar
la existencia humana
inútil y suicida
cortándose a si misma sus venas
sofocada de palabras vacías
de frases colgadas en el tejado de la indiferencia
donde los gatos ahuyentan el sueño prisionero
para recordar
que los soles frustrados de esta humanidad
se pierden cada día
en el abismo de la indiferencia.
Pero aún intento imaginar
un canto que diluya al corazón verdugo
que maltrata la natura y sus seres
al corazón envilecido
demente de poder y soberbia
que ha sepultado entre disfraces de zozobra
al lobo dormido
en un reino de paredes
de ríos telarañas
de universos en escamas.
Pero el lobo habrá de despertar
como un canto de túnel de libertad
de perrera abierta al prisionero.
Imagino ese canto
con ritmo pausado
transitando los inviernos de la historia
devorando los abismos del ser
para gritar las hazañas del niño
que encuentra en la mirada de su perro
el verdadero rostro del sol
y el universo se renueva de cielo
de paz
de amor…
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
45
Autor: Edmundo Torrejón Jurado
D’artagnan y Archibaldo (*)
Compadre
Archibaldo.
Los buenos amos
ni suponen:
Que los cronistas,
reporteros
e informantes.
Que cubren
guerras,
contiendas
y batallas
con infinitud
de bombas
y metralla.
Muestran
los hombres,
mujeres
y sus niños,
heridos o en deceso.
Pero jamás
revelan
ni publican.
El sufrimiento,
martirio,
incluso muerte.
Jackeline Barriga Nava
46
De sus mascotas
leales,
¡fieles!
Tiene razón
mi amigo
D’Artagnan.
En las moradas
y en las calles,
que sufren
con la guerra
también
se mueren
perritos, algún gato.
También canarios,
tortugas,
o un tierno
papagayo.
¿Tendrá
la ira
de los hombres,
razón
para matar
nuestros hermanos?
(*) Mis dos fieles canes sin pedigrí, ni árbol genealógico.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
47
Autora: Jackeline Barriga Nava
Como un niño
Siente mi amor y dolor en el pecho
mírame… pues mis ojos no se callan,
mi rugir pía, grazna, ladra y silba
son jeroglíficos que dicen todo
lenguaje místico como la vida.
Admira la beldad de mi creación
inspirada por la Diosa Artemisa
aquí estoy, inocente a tus fervores.
¡Ay de mí! ¿Dónde estás soldado Aquiles?
!Ayúdame…! Mis gritos no responden.
Mi cuero, arrancaron de un tirón
acuchillaron mis sentidos finos
masacraron mi casa y a mis crías
violaron mi cuerpo con tiranía
y mi alma, es lo único que me queda.
Quisiera que Mantícora renazca
para imponer al malévolo humano
que no es dueño de la vida ni la muerte
tampoco de la tierra, agua y aire,
y peor, de la eterna divinidad.
¡Respeto!... pedimos los animales
porque sentimos, pensamos y amamos
como un niño…
Jackeline Barriga Nava
48
Autor: Luis Paulino Figueroa Guerrero
Hablar por los sin voz
I
Me ves humilde y callado
y me quieres abusar
y, si pasas a mi lado,
tú me quisieras patear,
como si fuera delito
de que sea un animal
y yo sé que soy más digno
que cualquier hombre mortal
de andar el mismo camino
que tiene la humanidad.
Soy tu amigo y compañero
y tal vez tu Ángel Guardián,
y vamos por el sendero
los dos juntos a la par,
en busca de un mismo cielo
y una paz universal,
procurando que este suelo
sea un mejor hábitat
para grandes y pequeños
y todo el reino animal.
II
No pronunciamos palabras,
menos sabemos hablar:
unos maúllan, otros ladran,
mugen o saben graznar,
pero cuidamos tu casa
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
49
y tu diario caminar,
de la noche a la mañana,
vamos junto de tu andar:
con nuestros cantos del alba
te solemos despertar…
Pero tú, con tu mal trato,
crees que puedes pagar
tantas heridas y daños
que a diario nos sueles dar:
nos agrades con tus palos
y con tu forma de hablar,
nos lanzas piedras y trastos,
como cualquier criminal
y te lamemos las manos
por un trocito de pan.
III
Nos amarras con cadenas
igual que cualquier ladrón,
nos lanzas palos y piedras
sin miedo a causar dolor,
poner a cuidar las puertas
sin ninguna protección
y son insultos de fieras
que nos lanzas con furor,
nos condenas a las penas
de tus iras y rencor…
Nos sujetas al arado
y, detrás, el labrador,
con un punzón afilado
nos infunde su dolor
en nuestros cuerpos cansados,
poniendo fuego y horror,
y pones bolsos pesados
Jackeline Barriga Nava
50
en el lomo y corazón
y, aunque estemos fatigados,
nos fustiga con furor.
IV
Nos conduces a la plaza,
donde se siente rugir
a una plebe encarnizada
que exige con frenesí
nuestra sangre derramada
y luego aplaudir feliz
nuestra carne ya tumbada
y nuestra sangre fluir,
sin escuchar las plegarias
de Francisco de Asís.
Allí hieren con espadas
nuestra sangre y corazón
y a nuestra piel la taladran
con sus púas y espolón
y luego, con una capa,
revolcón, tras revolcón,
igual que un saco de papas
y, de rincón en rincón,
en la arena de La Plaza
nos parten el corazón.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
51
Autora: Paola Andreyna Herrera H.
Buscando los ojos de Dios
He buscado ver los ojos de Dios,
en los rostros de varias personas,
antifaces que tratan de cubrir
el horror de sus mentes enfermas.
Pude ver a Dios en los ojos de los animales
llenos de dolor por los maltratos
llenos de agonía por el abandono
llenos de miedo por la muerte…
He visto los ojos de Dios
en los que vagan por las calles
buscando comida en los basureros
maltratados, privados de amor…
Pude ver a Dios en los ojos de los animales
llenos de dolor por los maltratos
llenos de agonía por el abandono
llenos de miedo por la muerte…
La humanidad convirtió sus bocas
en el molino de víctimas
sus caras desfiguradas por su tradición
son el reflejo de sus corazones podridos.
Jackeline Barriga Nava
52
Autora: Wara Iris Ruiz Condori
Despiére
Grandes fueron los lamentos que clamé por ti un día,
estruendos de mi desventura en la callejuela roja
de la vía mas el tiempo o la reducida presencia mía
los enterraron en algún lugar en el que las garras no anidan.
“Pasó nada…lo de siempre”
entre mis patas la briza así consuela mi alma
inclino el pesado cuello y curvo la quinta pata,
los latidos aúllan en la cuenca de la plaza.
Fueron solo rosas de tus manos
las bellas cicatrices, la dulce hambre
y el buen suelo de vino vivo, de hiel
y lazos de cuero; los retengo de lleno,
NO los suelto.
Si, reconozco que clamé por ti
un día y que el “Pasó nada…lo de siempre”
usé adicto como medicina
más con los ojos te ruego ahora la voz que no poseo
y exclamo profundamente y contra el cielo “ayúdame,
despiértame de este día muerto”.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
53
Canadá
Autor: Jorge Etcheverry Arcaya
Otra nacionalidad: chileno
Fauna y pantalla
El vistoso caparazón de los moluscos, los rojos coreáceos, los
falsos ojos, floraciones
la egregia multitud de las alas, abriéndose en un gozo
irisado bajo el sol
no son sino el reverso y la oposición de las zonas más oscuras,
escondidas en el estuche de la pata del felino
—No nos pongamos dramáticos mientras repasamos estos
hechos del mundo animal,
al que pertenecemos.
Eso nos dicen las convenciones de la ciencia y las buenas
costumbres
—No nos salgamos de madre vibrante pero a la vez transida
de pena.
Los reptiles que brillan sudorosos
las pobres tortugas que remontan las mareas con el
propósito de desovar no están más
en las arenas en la gama brusca de la pantalla
mientras una voz nos recuerda
que en el mismo momento en que el espectador las mira
estas especies están en vías de extinción
—Cerremos pues los ojos—apaguemos el aparato
aprestémonos a las tareas del día
para recabar el derecho a nuestro espán de vida.
Jackeline Barriga Nava
54
Colombia
Autora: Delia Rosa Bolaño Ipuana
Aquellos que aún no…
Tu voz no calla aunque no hables
suena en la voz de los hombres cuando lloran y sienten tu
dolor frente a la indiferencia de aquel que piensa que no
sientes, porque no tienes palabra…
Aquellos que aún no entienden el significado de tu lenguaje
aquellos que aún no se abrazan con el frío viento de cada mañana
aquellos que aún no disfrutan el canto de las aves del campo.
Aquellos que aún no se acobijan con la sombra de los árboles
aquellos que aún no compiten para llegar a la cima de la
montaña más alta
aquellos que aún no entregan su cuerpo a cada gota de
lluvia de invierno.
Aquellos que aún no caminan descalzos sobre la grama
mojada y en cada pisada disfrutan acariciarla con sus pies
aquellos que aún no captan en tu mira la ternura de tú ser, de
tu naturaleza animal que nos afirma que somos del mismo linaje
aquellos que aún no entienden tus gemidos en la agonía,
aquellos que son incapaces de detener su cobardía
aquellos que aún no comprenden tu angustia e impotencia
cuando acaban con tu existencia, porque aún no
entienden, que como ellos también eres vida.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
55
Autor: Gastón Tarra Gallego
!Maldito perro!
La historia que voy a relatar es con el fin de dejar una
enseñanza y hacer posible que los animales tengan mejor
vida y compartan con los humanos un poco de amor y la
ternura sea el camino primordial entre estos dos seres y la
dicha de tener un fiel amigo hará de tu vida un oasis de
sensibilidades y de tu corazón un manantial donde gozarás y
los día te cambiarán los amargues y desventuras que te
hallan sucedido durante el día porque al llegar a casa te
espera ese animal que con mover la cola y el cuerpo te
calmará de una dicha que extrémese el alma y en el corazón
te saldrán burbujas de sensaciones y tu vida cambiará
vibrando de amor, sensibilidad y lograrás recibir
compensación por un día agotador por el trabajo y el estrés
que agobia a los seres humanos de hoy en día.
Había una vez un hombre pensionado vivía solo en un
apartamento en el casco urbano de la ciudad Gastonville y
la soledad lo tornaba huraño y con mal humor que lo hacía
un ser cascarrabias y de poco compartir, en las afueras había
un perro callejero que siempre lo recibía con especial saludos
le movía la cola y todo el cuerpo. Se le acercaba en busca
de cariño y de calor porque también vivía solo y
deambulaba por las calles sin tener un techo para reposar y
solo recibía patadas por parte de las personas que
transitaban por el sector.
Alejandro también los maltrataba verbalmente quítate
maldito perro, pedazo de animal no me fastidie, déjame en
paz y un vez le dio una patada para que se quitara y lo
dejara. Un buen día el señor Alejandro que vivía solo y con un
mal humor le dio un paro cardíaco que lo dejó tendido en el
Jackeline Barriga Nava
56
piso y sin nadie que lo socorriera, solo el perro que se hallaba
en el lugar armó una algarabía que todos sin mentir se dieron
cuenta y un señor que se le dio por acercarse al lugar de los
hechos tocó al individuo que se hallaba tendido en la acera
y lo socorrió llamando una ambulancia que de inmediato
apareció en el lugar brindándole atención paramédica y
llevándolo de urgencia a la clínica más cercana donde le
brindaron atención médica de inmediato y salvándole la
vida por el paro cardiaco que le dio, después de un rato de
recuperar el conocimiento preguntó que le había pasado y
como llegó al centro médico y le contaron que fue un perro
que de tanto ladrar y buscar ayuda logró llamar la atención
de un señor de nombre Albeiro Carrasquilla y se acercó
viendo su estado llamó a la ambulancia y desde entonces
está a aquí desde hace tres día bajo tratamiento médico y
atendido por el cuerpo médico de la clínica la esperanza en
el centro de la ciudad.
¡Caramba y fue precisamente ese animal que tanto maltrato
le he dado, como me arrepiento de tantos maltratos que le
he dado hasta un puntapié le di por molestarme
precisamente el día que llevaba la cena que había
comprado en el restaurante de comidas rápidas que se halla
cerca del mi apartamento! Y le contestó el Doctor los
animales son los más nobles que pueden existir y en especial
los perros que siempre están moviendo su cola y
manteniendo un estado de ánimo de un positivo y de
amistad aunque lo traten mal, son los amigos más fieles que
he podido conocer, en mi casa existe un perro que nos
alegra los ratos en nuestra residencia y nos colma de ternura
y de un cariño que mi corazón estalla de alegría siempre que
llego a casa! !Lo tendré en cuenta y lo trataré diferente de
hoy en adelante!
La llegar a la casa el señor Alejandro lo busco y le sobo la
cabeza de una manera tan linda que me hizo llorar de ver el
cuadro de ternura y dicha por parte de los dos seres que
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
57
departían el momento, luego le puso una cadena que había
comprado y enseguida el animal se sintió especial que
comenzó a mover la cola y todo el cuerpo y el animal armó
una fiesta con su cuerpo como emocionado y queriendo
decir algo!
Fue un cuadro muy acogedor y de mucha sensibilidad
emocional con esta que les estoy contando. Los animales son
unos seres muy especiales que le llenan el alma de amor y lo
colma de felicidad, cariño, ternura proporcionados por estos
animales que se quedan para siempre en tu corazón y en tu
hogar haciendo los deleites tu existencia!
Jackeline Barriga Nava
58
Autora: Luz Elena Sepúlveda Jiménez
Humillación
Te
utilizan para llevar gabelas
por pasajes agrestes y donde el sol te estropea
enmudeces al recibo de garrotazos
exigiéndote trote y más trote no tienes palabras
eres camello, elefante, caballo, yacs
cargas a princesas
príncipes y hasta maniáticos en el silencio de las noches
tu alimento es un azar
todo está en socorros de tu amo
a veces te ceban otras veces no y tú callas
a veces te blasfeman
lastiman y tú tímidamente te marginas
eres mudo
sin señales y sufres en tu sigilo
tus patronos son dueños de ti
eres un objeto esclavizado
hacen de tu savia
lo que ellos ambicionan en sus provechos
maltratándote.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
59
Costa Rica
Autor: Alexander Alvarado Madrigal
Mestizo
Tu nombre ha sido
"Canelo", "Manchas" o "Bobby".
Has sido el sangrante estorbo
de los huesos eternos,
por siempre el hijo flaco
de la lluvia espesa.
Yo confieso que también
te he echado allá lejos
porque no quería verte,
porque veo en ti
mi hambre, mis orfandades,
al flaco bastardo
que también huye de la lluvia.
Porque al final soy como tú:
solo un mestizo andariego
entre mis muchos nombres.
Jackeline Barriga Nava
60
Cuba
Autora: Marlene Denis Valle
Siete vidas y algo más
A veces soy un perro –todo sarnoso, todo perro–
es entonces cuando me escupen y apalean.
A veces soy hormiga
que excava en las conciencias
y sólo tropieza con tapias y herrumbre.
A veces soy corcel –o mejor dicho caballo–
que trota por los ojos del silencio.
A veces soy un toro dulce
que se desangra en las plazas
entre vítores y ridículas epopeyas.
A veces nada soy y soy todo
en el universo de cosas que rodean el sueño.
De mi arcilla nacen sombras chinescas
que plasman en la piel del mundo
todos los nombres posibles para definirme
como espécimen entre las alas del viento.
¡No me estrujes, no me rompas!
Casi siempre soy un cometa con respiración asistida
para sobrevivir bajo harapos de persona.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
61
Chile
Centro Cultural Voces de lo Valledor Norte
Comuna de Pedro Aguirre Cerda – Santiago de Chile
Autor: Miguel Raúl Valenzuela González
Presidente
Una lágrima inocente
En que corazón
se alberga la idea
de maltratar a un animal
indefenso, inocente.
Que corazón azota
que corazón daña
a una tierna oveja
o un fiel perro.
En un establo
patio o campo
se rumorea la pena
de un animal golpeado.
Que ira desata
el ser insensible
el inhumano que camina
a paso firme, con el lazo
el palo y la correa.
Jackeline Barriga Nava
62
No permitamos
doblegar un alma
la vida de un animal inocente
se respeta.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
63
Centro Cultural Voces de lo Valledor Norte
Comuna de Pedro Aguirre Cerda – Santiago de Chile
Autor: Jorge Azañedo
Secretario
En tiempos de Fujimori
Alcance las nubes una tarde soleada
en un puerto lejano.
Los perros como nosotros éramos libres en esas calles,
corríamos a todos lados, si comíamos éramos felices,
sino comíamos también éramos felices.
La calle era nuestra, los días eran nuestros
como nuestros eran los pasos, los pájaros y el sol
los niños corrían tras nosotros,
ellos nos regalaban una sonrisa,
nosotros contestábamos con un ladrido
y la cola zumbaba de alegría.
Esa tarde vestida de militar llego la muerte,
nuestra cola batimos al viento en son de paz
seis humanos con una soga, sigilosos,
como lobos se abalanzaron
sobre nuestros cuerpos flacos
puñal al viento clavaron en mi pecho
y el de los otros, cual burbujas eléctricas
el dolor nos quitó la vida, mientras la sangre
sirvió para pintar su rostro…
Esas bestias humanas nos arrancaron las entrañas
y tiraron lejos mi corazón que palpitaba aun entre sus manos,
a lo lejos una voz les decía: mátenlos, mátenlos
Jackeline Barriga Nava
64
esta es su primera prueba…
Esa tarde llego la muerte vestida de militar
para hacer su prueba de valentía
a veinte de nosotros tuvieron que degollar
aun así seguiremos siendo su mejor amigo.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
65
Autor: Gabriel vega
Inocencia pura (gova)
Si te preguntarás, no habría respuesta,
sobretodo si quién se vanagloria de razonar,
maltrata su hermano, solo por el gusto de maltratar.
Ser viviente...
si te preguntarás, no habría respuesta.
Tú que no sabes lo que es el mal,
lo que es el bien.
Tú que no tienes Dios,
que te pueda premiar o castigar.
Tú que no tienes ninguna agravante,
y si quisieras,
con infinitas atenuantes, podrías explicar.
¡Basta, es la bandera alzada!
¡Basta, es la consigna!
¡Basta, es el gesto!
¡Basta, es el grito!
Oid,
la voz de la sangre de nuestro hermano:
clama justicia...
Somos hijos de la misma tierra.
Solo que yo me llamo Caín
y tu nombre es Abel.
Jackeline Barriga Nava
66
Autora: Gladys Vélez Contreras
Subsistencia
Temerosa y nerviosa, una paloma en un desgreñado
matorral, se guarecía de un gato negro, que con malas
intenciones, la perseguía; en vano trate de protegerla
agitando un pañuelo quise ahuyentar al gato que la
molestaba; pero él era tan persistente en su cometido, que
hacía caso omiso a mi gesto de amenaza.
De pronto desde el matorral, una débil voz escuche:
–hermano gato– decía la paloma: –por favor no seas tan
cruel, ¡déjame vivir!, tengo unos polluelos, que dependen
del alimento que yo les lleve para que puedan seguir
viviendo; el gato con voz ronca contesto–; no puedo
dejarte ir, hermosa paloma, yo también tengo que vivir,
porque así es la ley de la vida; si no te cazo, el hombre lo
hará, tú piensas que soy cruel- prosiguió el gato. –yo, cazo
para subsistir: el hombre es más perverso, él lo hace para
divertirse y satisfacer su ego; él es mi amo y no me da de
comer y si tu bella paloma, me observas con atención,
veras que me falta una de mis patas, te contaré con
tristeza, que él, sin tener ninguna compasión la corto con
toda frialdad, no le importó el dolor que me causó.
Ya ves amiga paloma ¿qué puedo hacer yo? uno de los
dos está destinado a morir, con pena te lo digo: tienes que
ser tú, tengo que hacerlo para seguir viviendo; ya que él,
que dice ser mi amo, no me alimenta y si no te sacrifico,
voy a morir, pero te digo con mucha tristeza que igual tú,
morirás, porque mi amo dice que ustedes las palomas son
una plaga y transmiten enfermedades al hombre.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
67
Quedé perpleja al escuchar éste diálogo, entre dos seres
indefensos; eso me hizo meditar y preguntarme ¿Cómo
nosotros los humanos que decimos tener alma y creer en
Dios? actuamos de esa manera tan despiadada con esos
seres que no tienen voz, que también son criaturas de Dios.
Me hago la misma pregunta del gato. ¿Qué puedo hacer
yo?
Jackeline Barriga Nava
68
Autor: Raúl Filippi Peredo
Mi hermano menor
En mi alma está el nombre
de un hermano menor,
son recuerdos, y cuando
lo nombro siento una gran
emoción,
un día que no recuerdo a
mi casa llegó,
sucio, despeinado y ladraba
como un gran león,
entro a escondidas por un gran
portón,
al verme su cola movió,
lo lave como un súbdito que a
su emperador solo sirvió,
por su tamaño Nerón se llamó,
me acompañaba en mis juegos,
jugábamos con una pelota de
cuero que por tantos golpes se
poncho,
se que cuando nos unimos Dios
sonrió,
dormía en una gran casa que mi
abuelo a él construyó,
a mi lado Nerón caminó,
jamás supe si era de estirpe o un
hijo de sol,
hoy me pregunto cuántos nerones
buscarán sólo cariño, un pedazo
de pan, que un niño obsequiará a su
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
69
Nerón,
mi Nerón por el infinito caminará junto
al gran creador,
ladrará de alegría,
en paraísos de estrellas la bendición
encontró.
Jackeline Barriga Nava
70
China
Autor: Ai ge Demeng
艾鸽
世界上最遥远的距离
不是宇宙的起点
不是时间的消失
是你的眼睛到你的嘴唇
你发现了我却说不出我爱你
世界上最遥远的距离
不是你的眼睛到你的嘴唇
而是从你的嘴唇到你的心灵
你已经说了出来心灵却不承认
世界上最遥远的距离
不是从你的嘴唇到你的心灵
而是从你的心灵到你的生命
你的心灵已经认可生命却遥遥无期
世界上最遥远的距离
不是从你的心灵到你的生命
而是从你的生命到你的魂魄
你的生命已经属我所有魂魄却在飘逸
世界上最遥远的距离
不是从你的生命到你的魂魄
而是从你的魂魄回到你的眼睛
你的魂魄被我俘获眼睛却深不可测
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
71
PALOMA AI (Traducido)
La distancia más lejana del mundo
no es el universo
no ha desaparecido el tiempo
porque tus ojos y tus labios
me encontraron, pero no le pude decir, te quiero.
La distancia más lejana del mundo
no son tus ojos ni tus labios
pero sí, tus labios hacia tu corazón,
dijiste que desconoces mi voluntad.
La distancia más lejana del mundo
no son tus ojos ni tus labios
pero sí, desde el corazón a tu vida,
tu alma ha sido aprobada a la vista de la vida.
La distancia más lejana del mundo
no es tu mente ni tu vida
pero a partir de tu vida hacia tu alma
tu vida ha sido el asunto en mi alma, de forma preferida.
La distancia más lejana del mundo
no es tu vida hacia tu alma
pero a partir de tu alma vuelve a tus ojos
esos ojos que capturaron mi alma, es indisoluble.
Jackeline Barriga Nava
72
Autor: Lu Taizhi.
看見黑暗
我是“一個最能
感受黑暗的人”
所以過早地
“在黑暗中
承受苦難的折磨”
我會“看到眼前一片
模糊的黑暗” 所以體味著
“一道黑幕的降臨, 如同白日裏黑夜的
到來”
“我也過早地
懂得了黑暗,
不僅是一種顏色,
而且就是生活的本身。
是中國人無可逃避的命運
和承受命運的方法”
“無論生活中發生
怎樣的事情,
我的眼前都會有
一道黑幕的降臨。
而我, 就在那
一道幕布的後邊,
用承受黑暗,
來對抗黑暗,
如同
用承受苦難的力量,
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
73
來對抗人的苦難。”
我“是那個
命定感受黑暗的人”
看見“當代的中國,
它蓬勃
而又扭曲, 發展
而又變異,腐敗、荒謬,
混亂、無序,
每天、每天所發生的事情,
都超出人類的常情與常理。
人類用數千年建立起來的
情感秩序、道德秩序
和人的尊嚴的尺度,
正在那闊大、古老的土地上,
解體、崩潰和消散,
一如法律的準繩,
正淪為孩童遊戲中的
跳繩和皮筋…”
這個國度裏的人們
“如同一個垂危的病人,
對一劑虛幻良藥的期待,
既渴望良藥的儘快到來,
又擔心在它到來之後,
虛幻期待的最後破滅,
而隨之是死亡的降臨”
這個國度裏所生活著的人們
“每個人的頭頂,
醞釀的是
烏雲、驚雷、還是
一片可能撕開烏雲的閃電。”
所以,那個國度猶如一個
只有白夜的村莊
Jackeline Barriga Nava
74
“在那個村莊,死亡
像日落一樣,
必然和必定,
黑暗就像
太陽從天空永遠消失了一樣,
長久而永恆。”
“每當我在現實中
看到刺眼的光芒和亮色,
都會成為巨大的
讓我無法逃離的
陰影和黑暗,
把我籠罩其中,
無處逃遁。”
“生活、命運和上天,
選定了我”
我就成為了
“那個生來只會、也只能
感受黑暗的人”
“我像那個
看見了皇帝沒有穿衣的孩子,
在陽光之下,我
總是會發現大樹的影子;”
“在歡樂頌的戲劇中,
總是
站在幕布的另一邊。”
“人們都說溫暖的時候,
我感到了寒冷;”
“人們都說光明的時候,
我看到了黑暗;”
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
75
“人們在為幸福
載歌載舞的時候,
我發現有人
在他們腳下系繩,正要把人們
集體絆倒並捆束。”
“我看到了人的靈魂中
有不可思議的醜惡;”
“看到了知識份子為了挺直脊樑
和獨立思考的屈辱與努力;”
我“看到了更多的
中國人的精神生活,
正在金錢和歌聲中
被權力掏空和瓦解。”
我知道這個國度
“日光原來是黑色的”
所以我只能
“行走在黑暗之中,
用那有限的光亮,
照著黑暗,
儘量讓人們看見黑暗
而有目標和目的
閃開和躲避。”
我是“黑暗感受者”
感受著
“深夜中森林的
黑暗和恐懼”
也感受到
真正的黑暗“是
Jackeline Barriga Nava
76
所有的人,都看到了黑暗,
卻都說明亮而溫暖。”
也感受到
“最大的黑暗,是人們
對黑暗的適應;”
“最可怕的黑暗,
是人們在黑暗中
對光明的
冷漠和淡忘。”
“我就是一個黑暗的人。
一個獨立而黑暗的
寫作者和被光明討厭
並四處驅趕的
寫作的幽靈。”
時刻想著
“走出黑暗,
獲求光明。”
我行走在夜路上,
以筆為燭
讓與我擦肩而過的
前行著的人們,
看見一段
短暫的有光的路程
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
77
La oscuridad (Traducido)
Yo era "uno de los más sufridos
todos sentíamos a la oscuridad"
así, prematuramente
"en la oscuridad
soportando el sufrimiento y la tortura"
Voy y "veo hacia adelante una
oscuridad vaga" así, saboreó
"una sombra que viene,
como la noche durante el día,
se aproxima”
"También prematuramente
comprendí que la oscuridad,
no sólo es un color,
es la vida misma.
Los chinos tienen un destino ineludible
y un destino como el oso, todo metódico"
"Ya sea que la vida ya pasó
qué tipo de cosas,
mis ojos vieron
mis ojos recibieron
la venida de la sombra.
Y yo, ahí
detrás de una cortina,
me encuentro como un oso en la oscuridad,
contra la oscuridad,
con la fuerza para soportar el sufrimiento,
para luchar con el sufrimiento humano".
Jackeline Barriga Nava
78
Y "es de las
personas ordenadas sentir la oscuridad"
consulté: "a los chinos contemporáneos.
Floreció pero distorsionadamente,
el desarrollo con distintas variaciones,
con la corrupción, con lo absurdo,
con la confusión, todo desordenado
cada día, las cosas que suceden,
están más allá del sentido común humano.
El quehacer humano desde hace miles de años destruye
a la vida emocional, al orden moral
y la escala de la dignidad humana,
la antigua tierra, es inmensa,
la desintegración, colapsó y se disipó,
a medida que el criterio jurídico,
convirtió el juego del niño en
saltar la cuerda y mascar la goma... "
La gente en este país
"parece un paciente moribundo,
con expectativas irreales de la medicina,
deseamos la llegada de la cura tan pronto sea posible
también preocupa que después de su llegada,
las expectativas irreales finalmente puedan estallar,
seguido de la muerte”
Este país
"es la cabeza de todo el mundo,
están elaborando cerveza
nubes, trueno, o
un posible rayo desgarrador".
Por lo tanto, como un reino
sólo con una noche contraria
"en el pueblo, puede avecinar la muerte
al igual que la puesta de sol,
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
79
inevitable e imprescindible,
como la oscuridad
el sol del cielo desaparecerá para siempre,
en la eternidad".
"Cada vez que me encuentro en la realidad
veo que la luz deslumbrante y brillante,
se convertirá en una gran
sombra, mientras la oscuridad,
me envuelva,
y no pueda escapar".
"La vida, el destino y Dios,
he seleccionado"
me convertí
"en sobreviviente
con la gente sintiendo oscuridad"
"Me gusta ver
que el emperador no tiene ropa de los niños,
bajo el sol,
siempre se encuentra a la sombra del árbol "
"Oda a la alegría en el drama,
siempre
de pie sobre el otro lado de la cortina".
"La gente dice: cuando siente calor,
siento frío".
"La gente dice: tiempo brillante,
viendo en la oscuridad"
"La gente siente felicidad
cuando canta y baila,
he encontrado alguna persona
que sus pies se encontraban atados
haciendo tropezar a todos"
Jackeline Barriga Nava
80
"Vi el alma humana
es increíble: Muy fea"
"Vi intelectuales en columna recta
con su pensamiento independiente
lleno de humillación y sin esfuerzos”
"Vi más…
para los chinos la vida espiritual,
es el dinero y el canto
sin sentido, su poder va a colapsar".
Yo sé que este país
"su luz resulta negro".
Tan sólo me queda
"caminar en la oscuridad,
con una luz limitada,
brillando en la oscuridad,
pese a eso la gente ve oscuridad
mientras que las metas y objetivos
se esquivan y se escapan".
Yo " percibo lo oscuro"
de los sentimientos
"en medio de la noche en el bosque
veo lo oscuro y el miedo"
también sintió
la verdadera oscuridad"
todas las personas que han visto la oscuridad,
dicen que es luminoso y cálido".
También siento
"la mayor oscuridad en las personas
ya se adaptaron a la oscuridad”
"a la más terrible oscuridad,
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
81
las personas viven en la oscuridad
son tan brillantes
indiferentes y olvidados".
"Soy un hombre oscuro.
Independiente y fosco
escritor y odio lo brillante
prefiero que me expulsen
con mi escritura fantasma".
Siempre pensando
"alejarme de la oscuridad,
elegible para buscar a la luz".
Caminé por la noche en la carretera,
con mi vela y pluma
pasando por delante de la gente,
y viendo tan lejano
la duración de la luz del viaje.
Jackeline Barriga Nava
82
Ecuador
Autora: Fanny Jaramillo Ramón
Poesía canina
Olfateo tus pasos
te observo, te siento
aguda lealtad se ovilla al corazón
somos cuerpos de huellas desnudas
merecemos respeto de las personas
sin pasajes alegramos la vida en el tiempo.
Mis años se mueven de prisa
ayer vi nacer mi primavera canina
hoy respiro el último invierno
en este espacio protegido me da confianza.
Escucho no temas…
una mirada se abraza al alma
un suspiro moja rodillas
la lluvia se hace más densa afuera
mientras un cálido ladrido expira dentro.
Paréntesis de vida canina
etéreo aullido al viento... Gracias humano
por la virtud de amar a los animales…
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
83
Autor: José Vicente Quevedo Uribe
Quienes somos y para qué estamos
¿Será que el ego de ser superior
porque aprendimos a deshilar palabras
nos hace olvidar de que un día
fuimos el animal que sólo rujía al menor
embate del viento la lluvia y el rayo?
Deberíamos distinguir de otros seres
como humanos, y entender que
el animal siente las mismas sensaciones:
dolor, frio, hambre, ingratitud, persecución.
Son seres indefensos que como el ave enjaulada
o cortadas sus alas pierde la facultad de volar.
No tiene el placer de trinar al amanecer como en la
espesura de la selva junto a su multitud.
La mascota de la casa, que con tanta
inocencia mueve su cola en señal de amor
y lealtad, o tal vez para pedir un mendrugo
de pan cuando ve al amo batir en su boca.
De ellos nace la pureza que los hace tiernos
no conocen la envidia ni la insidia.
No al maltrato animal, son nuestros amigos
no a la caza indiscriminada, no seamos sus verdugos
no a la burla, que no son arlequines, merecen respeto.
Jackeline Barriga Nava
84
Autora: Karina Gálvez
Oso andino
Oso andino que andas por el páramo
o en los bosques nublados de los andes,
tu bosque se disipa ágilmente día a día,
préstame tus anteojos para hallarte.
Tremarctos ornatus es tu nombre;
en torno a tus ojos hay un pelaje que engalana;
eres tímido y cauteloso, pero marcas territorio;
contrario a otros osos, tú no hibernas.
Para ti he traído un manjar de suro,
o si prefieres, un tallo de frailejón;
disfrútalos diurna o crepuscularmente;
duerme profundamente hasta que salga el sol.
Cual carnero puedes trepar montañas;
nadar puedes como todo un marinero;
yo debo, cual arquero, proteger tu condición
y sacarte de la lista de “peligro de extinción”.
Oso andino que andas por el páramo
o en los bosques nublados de los andes,
salvarte a ti es salvar al mundo entero,
tus anteojos son mi quilla de balance.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
85
España
Autor: Juan José Tarrasó.
Este deseo mío
Que bien tener el don de conseguirlo
aquello que es por muchos
deseado,
que pierdan los que ponen en peligro
soltando a un animal noble la mano,
cambiándole dolor por el
cariño,
sentir caduco cuando acaba abandonado,
que sea este deseo mío tan
íntimo
un mandato por los grandes
acatado,
y los seres vivos que están
maltratados
sigan todos al andar por un
camino
ese mismo que recorren los
humanos,
dependiendo unos de otros
elegidos,
y así desaparezcan los
maltratos,
no exista el lamentar que
Jackeline Barriga Nava
86
hay en la lidia,
que el pobre toro sufre al ser clavado,
seguro que él no entiende
la corrida
ni puede suplicar si está
llorando,
doblando ante el torero
que asesina,
no he visto nada igual
gente mezquina
que han querido vivir al ir
matando,
entiendo lo de la pesca
con red fina,
por el hecho cabal de
alimentarnos,
lo que no es tan normal
y se prodiga,
el engorde por el foiegras
que hacen al pato,
las pobres ballenas y
ballenatos
que acaban de varar
en Costa Rica,
son cientos y fueron
desorientados
dicen que es un radar
que las desvía,
son madres que mantienen
su regazo
todavía lactante por sus
crías,
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
87
es cierto que se van de
nuestras manos
adelantos que trae la
tecnología,
por consumo además
incontrolado,
convirtiendo al animal
en pura víctima,
al hacer de los lagos
los pantanos,
sólo para generar esa
energía,
fuerza que mató perros
y gatos,
los vehículos marcaron
su partida,
ahora ellos no están pues
han marchado
por un vil atropello en una
esquina,
ese mejor amigo mal
llamado
pues para ellos si que
somos su caída,
irónico es lo que pasa en
nuestros polos
los que marcan el eje
de la tierra,
tantos años matando focas
y osos
por disfrute de su piel y venta de ella,
y ahora casi al terminar con
ellos todos,
Jackeline Barriga Nava
88
continuamos con el clima
que deshiela,
ese hielo que termina porque
aumenta
el índice de calor en la
atmósfera,
el mismo que al subir sin hogar deja
a esos seres que del frío se
alimentan,
pasando de vivir bien de su
pesca,
a morir por lo imposible de
obtenerla,
o en la sabana poblada de
la selva
la matanza sin piedad se
hace latente,
haciéndose viral por mal
que deja
entre los buenos corazones
de la gente,
miles de elefantes que
fallecen,
bajo las armas de algunos
con vileza,
unámonos juntos con
franqueza,
para liberar con poder
al que sufriese,
siendo un animal
nadie le hiriese,
y el que le ose herir
no sea persona,
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
89
y por tal no sea más
tratado,
cayendo en el olvido
de su sombra.
Jackeline Barriga Nava
90
Estados Unidos
Autora: Helen Bar-Lev
A tale of cats and a dog
For six months
the rescued cat,
skin and bones,
celebrating now
his second birthday,
heavier than all the others,
the ginger one,
once immortalized in a poem,
for six months
after we adopted the dog,
this sweetheart of a cat,
Phoenix his name,
and his cousin Dusky,
also rescued,
a tortoise-shell young lady,
a year old just now,
were afraid to come into the house,
and the dog,
who gets along just fine
with the other three cats,
took a sadistic canine pleasure,
in chasing these two
from their food, from the garden,
every time she saw them.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
91
So in the rainy and frozen winter,
Phoenix and Dusky huddled together,
commiserating their situation,
in some secret place,
unreachable to the dog,
in the garden,
then gradually, Phoenix first,
they found a resting place
underneath a bush,
in the line of vision of the dog,
and Phoenix, finding courage,
bold and then bolder,
stood his ground,
back arched, hissing,
until the dog, encouraged by us,
threatened by us,
left him alone, and good old Phoenix
paraded unafraid into the house.
Now he is fearless,
eats the dog's food,
purrs, meows his satisfaction
and presence loudly,
and is still trying to convince his cousin,
Dusky, to taste the flavour of domesticity,
but Dusky, who never let us get close to her,
will come as far as the pet-door,
calling to Phoenix, then disappear,
the dog after her.
It is nice to listen to these two
speaking, we can almost understand
their cat-language,
-Come on in Dusky, I did it and I'm ok –
-I can't Phoenix, I'm really afraid of that dreadful dogso
Jackeline Barriga Nava
92
Dusky, fickle and feral
continues to sneak in at night,
eat like a fugitive,
while Phoenix lolls on the sofa,
a ginger prince.
We are convinced that he and the dog
will soon be playing together,
after all they're the same age,
give or take, so it's only natural,
and besides,
they're both rescued animals,
and surely this is an affinity
greater than the difference
inherent in their race.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
93
Un cuento de gatos y perros (Traducido)
Hace seis meses
rescaté un gato,
se encontraba piel y huesos,
ahora celebramos
su segundo cumpleaños,
es más pesado que todos los demás,
es un adorable pelirrojo,
quedó inmortalizado en un poema,
hace seis meses
también adoptamos un perro,
y con mucho amor a unos gatos,
uno se llama Phoenix,
y su primo Dusky,
también rescatados,
ahora tienen un año de edad,
se asustaban al entrar a la casa,
por el perro,
con los otros tres gatos,
se llevan muy bien
Phoenix aprendió un sádico placer canino,
en la persecución que le hace el perro
desde el jardín y por su alimento,
cada vez que lo ve.
En la época de lluvias se congelan de frío,
Phoenix y Dusky se acurrucan juntos,
colmados de simpatía se los ve en cada situación,
a veces se esconden en algún lugar secreto,
inalcanzable para el perro,
primero Phoenix buscando poco a poco,
encuentra un lugar de descanso
Jackeline Barriga Nava
94
debajo de un arbusto,
donde el perro le puede ver,
pero Phoenix, encuentra valor,
volviéndose más intrépida,
se mantiene firme,
con la espalda arqueada, perspicaz,
hasta que el perro, animado por nosotros,
y amenazado también por nosotros,
para que no asuste al gato
el bueno de Phoenix
sin miedo, entra a la casa.
Ahora él no tiene miedo,
come la comida del perro,
ronronea y maúlla de satisfacción
su presencia se impone con voz alta,
todavía trata de convencer a su primo,
Dusky, probar el sabor de la vida doméstica,
pero Dusky, no deja que lo acariciemos,
viene por la puerta de mascotas,
llama a Phoenix y luego se desaparecen,
y el perro después de ellos.
Es agradable escucharlos a los dos
hablando, casi podemos entender
el lenguaje de los gatos,
-venga Dusky, lo hice y estoy bien –
-No puedo Phoenix, estoy realmente temeroso por el
terrible perro-
Así que Dusky, inconstante y salvaje
continúa escondido por las noches,
comiendo como un fugitivo,
mientras que Phoenix se acomoda en el sofá,
como un príncipe pelirrojo.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
95
Estamos convencidos de que él y el perro
pronto estarán jugando juntos,
después de todo son de la misma edad,
da y quita, lo cual es natural,
y además,
ambos son animales rescatados,
y sin duda esto es una afinidad
más que una diferencia
inherente a la raza.
Jackeline Barriga Nava
96
Autora: María de la Gandara
El abuso
Nunca le has mirado los ojos a un perrito
es limpia e inocente como la de un bebito,
mueve su colita en muestra de alegría
saltando con sus patitas dando besitos.
Jamás te ha puesto su cabecita en el hombro
cuando te ve enfermo o con un triste sonrojo,
es el mejor amigo del hombre es leal
su amor es puramente incondicional.
No te ha acariciado un gato tan especial
con su miau hace sentir ternura causal,
porque ese felino es amoroso en instinto
nos conforta llenando de amor el recinto.
Los delfines tan bonitos con nadar sereno
mamíferos que su inteligencia asombra
con sus cantos de sirenas a marineros
en barcos a la deriva guían hasta las costas.
Ballenas, tiburones a quienes explotan
las grandes empresas en genocidios,
por sus intereses asesinatos acosan
impune van sin juicio ni prejuicio.
El hombre en su ignorancia total
maltrata y asesina al pobre animal
en todos los reinos su marca esta
¡No al abuso! es mi juicio final.
¡No al Abuso!
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
97
Filipinas
Autora: Caroline Nazareno-Gabis
When Footscray meets Chaser
He is irresistible
my smart comrade
i am a VIP submitting
with the object permanence
a Mastiff’s aura
my home’s innamorata
much more in the movies
meant to be a hero
performer and football player
occupying the eleventh kin
he is so adorable
he deserves a wiggling loving clan
i have a feast plan
a bucket of bones
for him,
his barks are the sound
of winning bliss
his kiss is a stress killer
now, he’s got a friend named Chaser
my dog meets a cat
my two breeds of wonder
my mergers
my caretakers.
Jackeline Barriga Nava
98
Cuando Footscray se reúne con Cazador
(Traducido)
Él es irresistible
mi inteligente compañero
yo soy un informante VIP
con un objetivo permanente
de capturar el aura de los mastines,
mi casa es muy hermosa
mucho más que en las películas
él pretende ser un héroe
intérprete y jugador de fútbol
ocupando el undécimo lugar,
él es tan adorable
merece un amoroso clan
tengo un plan para su fiesta
con cubos de huesos
para él,
sus ladridos son el sonido
de victoriosa felicidad
su beso es asesino del estrés
ahora, él tiene un amigo llamado Cazador
siempre se encuentran con un gato,
mis dos razas son de maravilla
mis mestizos,
mis cuidadores.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
99
Grecia
Autor: kapardeli Eftichia
Πριγκιπα μου
Τικ-τακ το λευκό μου μπαστουνάκι
…..το έδαφος αδιάκοπα
χτυπά
μα που είναι το πιστό μου
φιλαράκι, έφυγε, χάθηκε ο
πρίγκιπας μου δεν υπάρχει πια
Στο ταξίδι του δρόμου
πάντα βιαζόσουν
γλυκό μου μουσουδάκι
καρδούλα μου τρυφερή ,γλυκιά,
ταξίδευα μαζί σου ,δίχως μάτια
εσύ ο οδηγός μου ο προστάτης
το φως μου και η παρηγοριά
Φιλαράκι μου ακριβό
τούτα τα γέρικα γυμνά δάχτυλα
του σκοταδιού να σε
αγκαλιάσουν ποθούν, για τελευταία φορά
δίχως μάτια και καρδιά
μικρέ μου πρίγκιπα
δεν μπορώ πια να φύγω μακριά
Jackeline Barriga Nava
100
Mi príncipe (Traducido)
Tic-Tac mi bastón blanco
…para el incesante suelo
escucho latidos
pero ese es mi fiel
compañero, que al otro lado, lo perdí
mi príncipe ya no existe.
En los viajes por carretera
siempre de prisa
con su dulce rostro
tierno, amoroso, cariñoso,
viajábamos juntos, ciega,
él era mi protector guía
mi luz y consuelo.
Mi valioso amigo
las viejas patas desnudas
oscurecieron en él,
pido un último abrazo
sin ojos pero con corazón,
mi principito
ya no pudo ir lejos.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
101
Guatemala
Autora: Sandra Patricia Sajche Sarmiento
El adoptado
Casualmente nos topamos en aquella esquina
como pueden hacerte sufrir tanto
si pareces el más fiel y bello encanto
soy tu fiel enamorado desde aquella noche fría
quiero estar a tu lado, amado todos los días.
Esperar por ti en el carro que sufrida
de mi piel bajo los rayos del sol
no te lo deseo amo no es lo mejor por el calor
si tan solo pudieras sentir el ahogo que padecía
quiero estar a tu lado en una sombra fría.
Si quisieras puedes llevarme a pasear
soy tu lindo tu muñeco tu pulgoso
quien te espera con anhelo el esponjoso
tengo tantos trucos y cosas que practicar
con mi cola poder expresar lo que siento cuando te veo llegar.
Quisiera besar tus ojos cuando tus lágrimas se salen
ayudarte a reparar esas fugas y crear
para nosotros un bello y mejor lugar
tengo tantos besos espero que te encanten
vamos a jugar y que todos anhelen al vernos pasear.
Jackeline Barriga Nava
102
Hungría
Autor: Kinga Fabó
Férjvonal
Első ferjem kutyas volt.
Jó gazdi.
Szeretett idomítgatni.
Szoros gyeplő, rovid poraz:
mindenhova követett,
gyanakvó volt feltétlen
hűseget vart, kovetelt.
Aztán jött a macskajaj.
Hóbortos kóborlovag.
A hőn várt külön utak.
Nem zavartuk egymás köreit.
Ám legyek kéznél, ha közelít.
Huvelyből ki a toltenyt!
Döntöttem: nem lesz több férj.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
103
Camino con mi esposo (Traducido)
Mi primer esposo era un perro.
Los dueños eran muy buenos.
Mi amado Idomítgatni.
Permanecía con riendas apretadas en una correa corta:
A todas partes me seguía,
era un suspicaz absoluto
me exigía mucha lealtad.
Luego vino el desamor.
Era un excéntrico caballero andante.
Esperaba viajes especiales.
No nos importaron las responsabilidades de cada uno.
Lo despreciaba cuando se acercaba
Y había un sexo sin deseo.
Decidí: alejarme de mi esposo.
Jackeline Barriga Nava
104
India
Autor: M.R Jangid
Loyal eyes
Once I had gone to field
the weather was very mild
i saw a dog in tree's bield
who seeming very gild.
I went and got catch it
he waved tail to cheers
and leapt in my lap with great hit
now my hand felt tears.
Came home with new chum
gave him cramps with hum
he looked me with loyal eyes
which didn't want me say byes.
Litle by Litle he became
a part of my life's innings
now i can't be complete without tame
because my heart to him clings.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
105
Ojos leales (Traducido)
Una vez fui al campo
el tiempo era muy templado
vi a un perro en las faldas del árbol
quién se veía bien amoroso.
Fui a atraparlo
el movió la cola de felicidad
y saltó en mi regazo con gran ímpetu,
ahora mi mano siente sus lágrimas.
Llegue a casa con un nuevo amigo
empezó a aullar de regocijo
me miró con ojos leales
los cuales no quisieron decir adiós.
Poco a poco se convirtió
en una parte de la envoltura de mi vida
ahora no puedo estar completo sin amarlo
porque mi corazón se aferra a él.
Jackeline Barriga Nava
106
Inglaterra
Autor: Robert Edward Gurney
Alondras
Ciento veinte alondras fueron observadas hace poco
en los campos cerca de Tempsford
en el norte de Bedfordshire.
Había una bandada de ochenta y cinco.
En los tiempos de mis abuelos las alondras eran tan
numerosas
que las cazaban con red, las desnucaban, las comían.
Se dice que en Inglaterra
mataban a tres mil y medio diariamente durante la temporada.
Cien kilos iban a París, cincuenta a Londres.
No oyes tantas ahora en el cielo alrededor de Luton.
Unos dicen que es por las prácticas agrícolas modernas.
En el campo de golf bajo Warden Hills
y sobre las colinas de Dunstable Downs
es más probable que escuches
el sonido de los aviones con motor de reacción
al aterrizar o despegar del aeropuerto de London-Luton.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
107
Israel
Autor: Ernesto Kahan.
Otra nacionalidad: argentino
La pólvora y las dagas de Adán
De tanto trabajar seis burrillos se suicidaron.
“Otro se dio cuenta de lo que estaba
pasando y lloro horriblemente”, Lucy (*) lo rescató.
Después que la luz separada fue de las tinieblas
y que las aguas lo fueran de las aguas
y que verde fuera la tierra hierba,
semilla-hierba para la hierba,
y estaciones para años,
llegaron los frutos
los animales
y Adán…
Que domesticó un perro y puso un circo con apuestas
y le hizo pelear hasta caer en la arena
y de un toro un cojín de dolor sangrando ¡Olee!
y de su sadismo, la muerte en los animales
¡Ay, el deporte de las cacerías!
¡Ay, su pólvora...! Sus dagas ¡Ay, Adán!
¨
*Lucy, mujer que socorre a los burros palestinos.
http://hoycinema.abc.es/noticiascine/
20080423/digas-madre-estoy-tierra-73069.html
Jackeline Barriga Nava
108
Autor: José Luis Najenson
Otra nacionalidad: argentino
Epitafio para mi perro (Tankas)
Era mi perro
el guardián de la aldea,
el más hermoso,
más leal y más valiente.
Por eso lo mataron.
Por mera envidia
quizás, o por los celos
que suscitaba
tan airosa apostura
y su veloz carrera.
Tal vez también
por temor a sus fauces,
que sin embargo
no atacaban a nadie
salvo en defensa propia,
o en la de alguno
de los de nuestro pueblo.
Él ahuyentaba
a lobos y ladrones
con su puro coraje.
Lo engatusaron
con carne envenenada
que tornó en piedra
su magnífico cuerpo,
estatua presentida.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
109
El criminal
huyó sin dejar rastros,
sombra cobarde,
oculta entre las sombras
de aquella impune noche.
El escultor
de este triste villorrio
forjó una réplica
del perro asesinado
ladrándole a la luna.
Y lo enterramos
dentro del camposanto
del pueblo mismo,
yo escribí el epitafio
que honrará su memoria:
Si es que los perros
tienen también un alma,
la de mi perro
yace en el Paraíso
contemplando la Luz.
Que el matador,
perdure en el infierno
sin esperanza,
hasta que se arrepienta
de su perverso crimen.
Jackeline Barriga Nava
110
Italia
Autor: Massimo D'Arcangelo
Mare nero
Non è la notte a rendere questo mare nero.
La morte ha allungato la falce prepotente
ha dettato la legge dell'umana incoscienza
strappato alle onde le ali del pellicano
che a mano a mano affondano come affonda
questo mostro d'acciaio che sanguina petrolio.
Un grido soffocato di madre emerge dall'acqua,
porge alle reti dei pescatori
un sudario di creature irriconoscibili.
Le branchie serrate, le squame bruciate
le pancie gonfie, le pupille bianche
in fila fra le pieghe della battigia.
Il lato oscuro del progresso torna costante.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
111
Mar negro (Traducido por Cèlia Nadal)
No es la noche que hace este mar negro.
La muerte ha extendido la hoz prepotente
ha dictado la ley de la inconsciencia humana
arrancado a las olas las alas del pelicano
que poco a poco se hunden como se hunde
este monstruo de acero che sangra petróleo.
Un grito sofocado de madre emerge del agua,
ofrece a las redes de los pescadores
un sudario de criaturas irreconocibles.
Las branquias cerradas, las escamas quemadas
los estómagos hinchados, las pupilas blancas
en fila entre los pliegues del rompiente.
El lado oscuro del progreso retorna constante.
Jackeline Barriga Nava
112
Japón
Autor: Ban’ya Natsuishi
Haiku
子供とキリンにだけ見えている空飛ぶ法王
Flying Pope
visible only to children
and a giraffe
Papá volador
visible sólo a los niños
y a una jirafa
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
113
México
Autora: Alina Velazco Ramos
Serpiente
Para Kukulkán
Serpiente no es alegre.
Ni siquiera sabe bien cómo es eso de reír
a pesar de sus enormes colmillos,
que no enseña a menudo.
A su dueña,
niña extraña,
le gustan sus fuertes abrazos.
Los siente como muestra de cariño.
La besa y la serpiente se asusta.
No se acostumbra a que le muestren
algo que no sea temor o repulsión.
Muerde a su dueña en los labios
como diciéndole:
“Déjame. No quiero más amor”.
Pero ella,
niña extraña,
no llora.
Aprende que el cariño de su amiga,
es también extraño.
Como ella.
Jackeline Barriga Nava
114
Autor: Fernado José Martinez Alderete
Dame libertad
¿Sabes quién soy querido amo?
Soy esa mascota que te ama,
unos dicen que soy un perro molesto,
a mí me gusta decir que soy tu amigo.
A veces me siento solo cuando te vas,
con cariño te espero al regresar,
pero si te enojas tristemente me quieres pegar
al intentar con mis patitas poderte abrazar.
Yo solo con un plato de comida me puedo conformar,
un paseo de vez en cuando con un mimo nada más,
a veces si ladro fuerte tu ira logra reventar sin límite,
de un peligro te deseo proteger y me pretendes quemar.
Me vuelvo agresivo por no poder llorar, sin voz para quejarme,
si desearas acariciarme tu nerviosismo podría quitar,
con un gran temor quisiera pedirte un doloroso favor,
quiero por instinto aprender a amarte con fidelidad,
si me vas a maltratar, mejor dame libertad.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
115
Autora: Griselda Domínguez Figueroa.
In memoriam Tomás
Probablemente tu destino tenías marcado,
y el mío, en cambiarlo estaba, empecinado.
¡TOMÁS¡
Cuando por la calle temeroso, huyendo te encontrabas,
no resistí la tentación de ver que monstruo te asustaba...
cuando por fin; pude observar; tus ojitos avivados,
los que en mi corazón se quedaban firmemente grabados...
Lentamente observé tus demonios reflejados,
en tus bigotitos salvajemente achicharrados,
por mano cruel, bellacamente irreverente,
insensible e indolente, al correr de tu suerte.
Pasó el tiempo y juntos inmensamente enamorados,
alimentamos el cariño entre arrumacos,
ronroneos juntos acurrucados,
te convertiste en un joven curioso, juguetón y enamorado,
al que sin pensarlo mucho, llevamos a ser castrado.
Con rebeldía y aquiescencia fuiste vacunado,
y con cariño, siempre fuiste, muy cuidado.
Quiso el veleidoso destino traicionero,
que tus juegos te llevaran al jardín ajeno.
Donde una mano poseída por crueldad endemoniante,
veleidosamente te diera el veneno fumigante,
espantoso sufrimiento fue el de ambos,
retortijones, baba, espuma vil de mil reclamos.
Jackeline Barriga Nava
116
Dolor, imposibilidad, tristeza y ruin coraje,
me aferraba desesperadamente a tu pelaje,
cuando por fin de mis manos fuiste arrebatado,
ya no pude hacer más; mi Tomás; por tu cuidado.
He ahogado mis reclamos hacia el cielo...
Buscando un asomo de compasión en el humano,
quien como juez se yergue implacable, vil, profano,
a decidido que especie vive o extingue por su mano.
Tentado por la codicia del dinero ensangrentado,
a cazar va al león con anodinia, seleccionado,
cecil de majestuosa melena fue asesinado,
por que sigo; insistiendo; la mano de Dios
del corazón humano se ha alejado.
Mas especies, están, por tu culpa cruel humano,
en peligro de extinción, un día no muy lejano,
tarde aprenderás la irónica lección.
Cuando la vida misma te haya roto el corazón.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
117
Autor: Rafael Carriles Reyes
Quien es la bestia (Guaroj)
(A los perros…a los toros de lidia)
Mírame a los ojos antes,
que claves tu espada en mí,
mira mis ojos cautivos,
encadenados por ti,
mírame y encuentra en ellos,
que anida la angustia ahí,
no entiendo que mal te he hecho,
para ser tratado así.
Mírame a los ojos antes,
encadenados por ti,
Los míos eran alegres,
vibraba mi rabo al verte,
dime a que debo el maltrato;
pastando en paz solamente,
era yo noble y tranquilo,
¿Por qué merezco cruel muerte?,
torero, amo, dime el daño,
que hay en tu alma indiferente.
Los míos eran alegres,
pastando en paz solamente.
Jackeline Barriga Nava
118
Nicaragua
Autor: Roger Francisco Cárcamo Jarquin.
Insensato
Nací un dos de abril
soy de color negro, no de raza pura
desde pequeño deambule por las calles
polvorientas y desoladas de Managua,
con el hambre que tortura, con la sed que atormenta,
con el frío invernal, con la lluvia que traspasa
mi espíritu y corazón.
Sufrí con mis yagas entreabiertas
viví a diario tu desprecio,
esperando tu compasión.
Ahora soy libre tengo un hogar
seré el que perdone al hombre bruto
que mi vida me arrancó
que nunca comprendió el sufrimiento
de todos los seres vivos
incluyéndome a mí, el perro de la calle.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
119
Pakistán
Autor: Muhammad Shanazar
Farewell to all fears
I sleept in a dream,
and in the dream i dreamt again,
men, women and kids
gathered on a vast plain.
Animals from rats to lions
and from rabbits to elephants,
moved on the green amphitheatre of peace,
some frisked, basked in the sun,
the wind blew neither too harsh
nor too slow, soothing
neither too cold nor too hot.
All creatures moved in peace,
they didn’t make
the weak their victims,
the lions sleept in the sun
extending their legs,
the baby goats jumped over them
and sometimes stood on
titillating their backs,
sniffed their ears and muzzles
as if they whispered
some unintelligible secrets.
It was the world of perfect peace,
where no one hurt the others
all obeyed the rules
Jackeline Barriga Nava
120
of some invisible ruler.
Would that this world
be transformed into my dream!
the world where humanity moves
with gashed dripping wounds,
may live in perfect harmony
bidding farewell to all fears.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
121
Adiós a todos los miedos (Traducido)
Me dormí y en mi sueño,
que soñé varias veces,
habían hombres, mujeres y niños
reunidos en una vasta llanura.
Animales desde ratas y leones
y desde conejos a elefantes
emocionados en el anfiteatro verde de paz,
algunos brincaban y gozaban de la calor,
el viento no soplaba demasiado fuerte
ni demasiado lento, era suave,
ni demasiado frio ni demasiado caliente.
Las criaturas se movían en paz,
ellos no hicieron
a los débiles sus víctimas,
los leones dormían en el sol
con sus piernas extendidas,
las crías de las cabras saltaban por encima de ellos
y a veces se paraban en
sus espaldas exuberantes,
olfateaban sus orejas y sus muslos
como si irían a susurrar
algunos secretos enigmáticos.
Era el mundo perfecto de la paz,
donde nadie hacia daño a los demás
todos obedecían las reglas
de algún gobernante invisible.
¡Que este mundo herido
se transforme en mi sueño!
donde la humanidad mueva al mundo
sanando heridas profundas,
y puedan vivir en perfecta armonía
despidiéndose de todos los miedos.
Jackeline Barriga Nava
122
Panamá
Autor: Robert Allen Goodrich Valderrama
Otra nacionalidad: estadounidense
Seres valiosos
Ellos sufren como nosotros
sienten como nosotros
son seres que respiran
seres que buscan felicidad
en medio de un mundo lleno de tristeza
lleno de guerras y de dolor
donde los humanos nos matamos los unos a los otros
donde destruimos a nuestro planeta
allí en medio de tanta inmundicia
están siempre fieles los animales
seres maravillosos que Dios puso en la tierra
para que fueran nuestros compañeros, aliados
fieles amigos en las buenas y en las malas
¿Pero que hacemos nosotros?
los maltratamos sin piedad alguna
¡Parece mentira!
pero muchas vecés ellos son más inteligentes que nosotros
porqué cuidan a sus familias
nos cuidán a nosotros
nos amán a pesar de que los maltratamos
porqué ellos están llenos de buenos sentimientos
son compañeros fieles
son animales es cierto
pero sientén al igual que nosotros los seres humanos
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
123
al igual que nosotros los hombres y mujeres
ancianos y niños
ellos están aquí para vivir en paz
para vivir en armonía
para ser compañeros de vida
sobrevivientes en este mundo convulsionado
como creaciones divinas
que Dios puso en la tierra
para que todos: Animales y humanos
vivámos en hermandad
respetándonos los unos a los otros
nuestro espacio y tiempo
en paz sin maltratos
porqué ellos también sienten
y debemos aprender
lo valiosos que son.
Jackeline Barriga Nava
124
Paraguay
Autora: Patricia Fonseca
Lunita
Cuando naciste vi tus ojitos cuando brillaron
tu pelaje negro, eras una cachorrita hermosa.
Creciste solo en edad, porque de tamaño eras muy pequeña.
Chiquita mi compañerita de todos los días, me protegías ladrando.
Aprendí que al amor no siempre es para los humanos,
porque tu cariño hacía mi lo demostraste a diario.
Primero te protegí yo, y luego al estar embarazada
de mi primer hijo, me cuidabas con muchos celos
con un amor maternal, un sentimiento puro y natural.
No puedes hablar pero tus ojos me dicen todo,
cuando llego a la casa quién me recibe con alegría
eres tú mi mascota, luna, lunita.
Negrita, chiquita, bailas cuando caminas, cuatro patitas negras,
elegante mi cachorrita.
Mis ojos lagrimean cuando juegas con mi niño,
siento que te ama, él te alimenta con sus manitas pequeña,
todo el amor dado es recíproco
entre los animales y humanos.
¡No más al maltrato!
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
125
Autor: Trigidio Gonzalez Candia
Los pájaros campana trinan hasta morir
Ya no más dolor a mi existencia, ya no más castigo
a mi cuerpo dolorido, ya no más el alma flagelada.
Fui cantor cotidiano de la cotidiana vida amenazada.
Yo soy parte de los árboles caídos y como el pueblo es
de guerreros, soy clarín que hace sonar en las batallas,
las gloriosas victorias y las derrotas de la jornada.
Fui compañero de los músicos y poetas que siempre.
Estuvieron junto a la naturaleza de la que formamos parte,
acaso hay tiempo todavía para rescatar a la vida de su suerte.
Somos los que buscamos las copas más altas de los árboles;
desde nuestras trincheras cantamos nuestras penas y alegrías.
Es ahora o nunca y nos quedaremos hasta que el último caiga.
Las selvas ya no tienen el concierto mañanero de los pájaros,
ya no está el coati, huyeron los venados, los jabalíes y liebres.
Las manadas de monos, los tigres, jaguares y el gato montés.
Los peces depredados, los carpinchos y yacarés desaparecieron.
Se perdieron con la muerte los árboles y los hermanos humanos,
nos quedamos hasta el final, por ser pájaros campana.
Jackeline Barriga Nava
126
Perú
Autor: Abel cardejal
El circo está sin carpa
El circo se vestía de payasos y malabaristas,
pero el domador se divierte golpeando a los artistas.
El circo está sin carpa para los animales
y se asimila a los cerebros de cada inhumano.
El circo está invitando a cada niño de su casa
a comprar un boleto popular de espectáculo falaz.
El circo somete animales a instrucciones aplicadas,
donde el golpe y el maltrato se roban al cliente.
El circo está sin carpa, como el juicio de esos humanos
y el boletero busca como gastarse sus salivas, por el mutismo.
Los animales del circo buscan la manera de protestar,
porque el instinto también sabe de sentimiento.
Si los palos y cadenas golpean su fauna,
la carpa de cada animal sufriría a atentados.
El circo está sin carpa por no domesticar bien a sus dueños
y la mentira se come el hígado del espectador.
Ahora nadie habla del trapecista o del mago
que no sabe de trucos
y los animales siguen ahí, sin recibir la ayuda inevitable.
Me da gusto saber que puedo dar amor a mi cat and dog
y me pregunto si esos humanos, tratarán igual a sus hijos.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
127
El circo está sin carpa y el titiritero está sin cliente,
el mundo ve que el animal que piensa,
maltrata al que reacciona por instinto.
Algún personaje se dio cuenta que los animales,
no están para actos de circo
y les pide que no asistan a ver maltratos por diversión...
Jackeline Barriga Nava
128
Autor: Carlos Egisto Antinori Ascoy
Mi gato Ringo
Mis maullidos son mi lenguaje
cuando digo miau... miau
estoy diciendo te quiero
cuando digo miau... miau… miau
te estoy diciendo tengo hambre
cuando digo más de cinco miau
digo voy a dormir, no molestes.
Nunca me pegues, ni jales mis orejas
porque me duele igual que a ti
sólo que no puedo decir
¡ayayay, me duele!!!
acaríciame y ráscame la nuca
y el espinazo
te regalaré una sonrisa
los gatos también sonreímos.
Recuerda que tú
también eres animal
pero totalmente diferente a mí
por eso no me maltrates
quiéreme que soy tu amigo.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
129
Autor: Luciano Humberto Berger Calderón
Invictas monturas
Trepidar de rebeldes herrajes
forjados en heroica fragua
de briosos vientos que alcanzan
hasta el borde de las montañas
y que las conmueve un gran
estertor de volcán encendido
(pulmonar fortaleza que
al mundo conmueve).
Invictas monturas llevas
sobre tus lomos
de amplios horizontes.
¿Quién desgarra
tu historia triunfante?
Frenos de plata atajan el viento
-estrellados en tus belfos-,
inflamado de rudo y fiero galope,
extinguiendo distancias, calmando
ansias en panacea de cielo
azul intenso, con la calma del
trote sereno, invicto, victorioso,
cabriolas resistentes, como
tu fuerza de mágica factura
cincelada en roca madura,
en madera de ébano silvestre.
Blancura de nieve llevas,
apero de plata adorna tu paso,
el mar salado baña tus cascos,
el viento agita tus crines de raza,
Jackeline Barriga Nava
130
cuartos traseros de humeante
pisada; retumbas como tromba,
olvidado en miradas de antaño,
modernizas el mundo a tu paso,
al andar por la encañada al Sol
de una soñada;
pero ya distante
mañana…
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
131
Autor: Teodoro J. Morales
Mi gato… no es el mismo
Mi gato… color ceniza:
era… un lindo animal;
todos hablaban de él,
de su belleza andando.
Mi gato… color ceniza:
no tiene rabo ni oreja.
¿Por qué, hicieron eso?
Es… un cruel maltrato.
Mi gato… color ceniza:
dejó de ser lo que era;
arruinaron su imagen,
por ser… solo animal.
Mi gato… color ceniza:
sufrió ese cruel castigo
mataron su autoestima
no volvió… a ser igual.
Mi gato… color ceniza:
era feliz, de lo que era.
¿Por qué ese maltrato,
que le arruinó la vida?
Jackeline Barriga Nava
132
Autor: Walter Leoncio Inga Flores
Fidelidad
Mientras te acaricio
quisieras expresar
lo que te ha sucedido;
pero no ladras,
ya no mueves tu cola…
ahora me doy cuenta
te han golpeado y envenenado,
estás agonizando,
tus órganos están dejando de funcionar.
¡Quisiera tener poder para salvarte!
convertirme en yatiri
para sacarte el veneno,
ser Cristo para retornarte a la vida,
inventar una máquina
que devuelva tu existencia,
pero es imposible
te vas, despacio te vas...
¿Con quién jugaré en el crepúsculo?
¿A quién le daré un hueso?
como símbolo de compartir,
¿Quién ladrará en la noche?
cuidando la casa,
¿Quién me esperará cuando llegue tarde?
Si supieras el dolor que me causas,
¡revivirías!
Pero dejas un cachorro;
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
133
a él lo amaré
como a ti te quise...
entonces la vida continuará siendo
¡FIDELIDAD!
Jackeline Barriga Nava
134
Portugal
Autora: Rosa Valente
Amemos a los animales
Habitamos un planeta muy bonito
donde todo lo que existe es finito.
Sería maravilloso coexistir en armonía:
humanos y animales en completa sintonía.
Todos fueron creados con mucho amor,
por gran obra del Supremo Creador;
deberíamos respetarlos constantemente
y convivir, de este modo, pacíficamente.
La caza como deporte es una aberración,
tal práctica debería ser erradicada de toda nación.
Los animales salvajes deberían vivir libremente
y no ser víctimas de persecución frecuente.
Los animales domésticos y las mascotas como tal
que tanto nos ayudan y su compañía son leal,
también deberían ser tratados con mucho cariño,
porque su candidez es como la de un niño.
Por eso, es muy importante que cuidemos
estos seres tan indefensos y los amemos
nunca maltratarlos, en realidad,
así se justificaría nuestra racionalidad.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
135
Puerto Rico
Autora: Sandra Lizette Lugo
¿Cómo puedes maltratar a un animal?
¿Cómo puedes maltratar a un animal?
Ese comportamiento no es normal.
Fíjate en los perros, que son tan leales,
no le causes tantos males.
En los peores momentos está contigo
y puede ser tu más fiel amigo.
Te acompaña moviendo su cola,
con el nunca estarás sola.
Ellos sienten y padecen igual que nosotros.
No debemos hacer lo que hacen otros.
Tenemos que alimentarlos y darle amor.
Ellos nos dan afecto y calor.
Míralos, juegan como niños,
cuidémoslos con cariño.
Lloran cuando te vas y se quedan esperándote.
Ellos son los que más están extrañándote.
¡Mira los pajaritos volar!
No los debes aprisionar,
escucha su canción
y se alegrará tu corazón.
Jackeline Barriga Nava
136
¡Mira los gatitos!
¡Son tan bonitos!
Jugando todo el día,
nos llenan de alegría.
Los animales son tus más fieles amigos,
los que siempre están contigo.
No los debes maltratar,
cuando más solo te encuentres
su compañía te ha de alegrar.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
137
República Checa
Autora: Bronislava Volkova poet, artist
Otra nacionalidad: estadounidense
There is no love like a cat’s
The precious being, supple, self-determined.
Precious, precious, precious.
Soft, lovely, wise and gorgeous.
Immortal beauty, even when gone, you are mine.
We are one in spirit forever.
Gentle being, there is nothing superior to you.
The last touch of your skin and fur. The last look
into your eyes, now immobile and quiet.
Your pain is gone and I caught it in time.
A blessing. Silent departure. End.
After twenty two years of bonding and togetherness.
Innocuous, on target.
You always knew what you wanted.
Not like me.
Your cooling body on my lap.
For the last time I have the privilege of caressing you.
Exquisite being. Every inch of you.
Every touch of you.
Every step.
Every sweet gesture.
Your eagerness for togetherness.
There is nothing more precious than you and me.
Tomorrow I will wake up without you in my life.
Jackeline Barriga Nava
138
No hay amor como de un gato (Traducido)
Tan precioso ser, flexible, auto-determinado.
Precioso, precioso, precioso.
Suave, encantador, inteligente y hermoso.
Incluso cuando ha fallecido, su belleza es inmortal, eres mía.
Somos en espíritu uno sola persona para siempre.
Manso ser, no hay nada superior a ti.
La última caricia te di, en tu piel y en el pelo. La última mirada
de sus ojos, ahora se encuentra inmóvil y silencioso.
Su dolor se ha ido y me atrapó en el tiempo.
Es una bendición. Su salida fue silenciosa y llegó el fin.
Después de veintidós años de unión y compañerismo.
Inocuos, en el blanco.
Siempre sabía lo que quería.
No como yo.
Su cuerpo está frío en mi regazo.
Por última vez, tengo el privilegio de acariciarle.
Ser insuperable. Cada pulgada de ti.
Cada caricia de ti.
Cada paso.
Cada gesto dulce.
Con ansías de compañerismo.
No hay nada más precioso que tú y yo.
Mañana despertaré sin ti en mi vida.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
139
República Dominicana
Autor: César Sención
Mi perro negro
¿Quién me alegrará la madrugada?
¿Y quién alegrará mis días?
Ronda el círculo de la noche
y llegan a reafirmar mi presencia
la luminiscencia de tu mirada.
Insistes a convencerme de que no estoy solo,
en tus gemidos se reafirma la palabra amigo
tu lengua jadeante, y tu hocico húmedo
calientan mi noche.
Le da un vistazo peregrino a las luciérnagas del camino.
Cimiento de fidelidad, encandila al miedo,
asfíxialo, aleja a la soledad
y a la tristeza bríndale de tu calor,
tal vez la inviertas, y resista, quizás la ahuyente.
Tu lengua es muda, pero siempre tiene algo que decir.
Tu cola es rígida, pero siempre se mueve para mí,
tu presencia es fortaleza y tu insistencia es alegría,
saltas y saltas, nunca abandonas, ni te cansas,
porque te das sin recibir, cascabel de la alegría.
Jackeline Barriga Nava
140
Autora: Luisa Reyes
Visión cruel
Siento frustración y desaliento
cuando veo algún abuso con un animal,
hace unos días caminaba con mariposa mi perra
y vi algo que me molesto bastante:
Había un hombre con un palo castigando
a un pobre perro que lloraba y no se defendía,
porque ese era su amo y aún el castigo sea horrendo
la fidelidad y el amor en ellos es incondicional.
En eso llega mi esposo y mirando mi cara
vio mi desasosiego, regreso al carro y agarro
su bastón y comenzamos a caminar hacia la casa,
el mal llamado ser humano seguía con el castigo.
José se volvió rápidamente y le pegó varias
veces con el bastón al hombre estuvo así
hasta que vio el tipo estuvo con dolor
no me gusta la violencia pero me sentí bien.
Cuando vi a ese desalmado en el piso,
agarre rápidamente el perro y me lo lleve
para la casa, él estaba adolorido y asustado
pero con el tiempo ha aprendido a confiar.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
141
Serbia
Autora: Mira Zivkovic
Oda mom izgubljenom konju
Ponekad nocu sanjam
da jezdimo preko brda
da kosu plavu
s tvom grivom stapam
odavno te zli ljudi
lišiše života
tvoja pitomost
tvoja dobrota
jos boje moja secanja
na mene
neobuzdanu
na tebe osedlana
ni grob ti ne znam
ali ponekad ti poklonim sate
kad me tvoj kas
tvoja griva u detinjstvo vrate
nadam se da si okrilatio
i da nekad oblacima kasaš
Jackeline Barriga Nava
142
i da se zato tako
živ
u moja secanja vraćaš
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
143
Oda a mi caballo perdido (Traducido)
A veces por las noches sueño
montando sobre la colina
con ese pelo azul de mi caballo
con su melena exótica
hace mucho tiempo estas personas malas
la vida le quebraron
su docilidad
su bondad
son recuerdos que pinto de colores
me
he alterado y llorado
en su silla de montar
no sé donde esta la tumba
pero me pongo a rezar horas,
cuando le sacaba a trotar
su melena me recordaba a mi infancia
espero que Okrilatio
este entre las nubes
y que también
viva
en mis recuerdos por siempre.
Jackeline Barriga Nava
144
Singapur
Autor: Han Chuan
峇厘猴子林
(一)
对我说,这是新加坡植物园
也可以相信。横竖猴子
没什么两样
不跳跃于林树间,猴子
成群地迎接我们
跳着,于头、于手、于肩膀
因为隐瞞不住,隐瞞不住呵
香蕉与花生之于手袋中
(二)
古木高得难以仰望
阳光也难以丝丝透入
这山林,这如筍的塔尖
偶尔鸟鸣的声音,自云端传下
我们在风中拭面
想这块天籁之地,群树寂寂
众多的猴子,该有一只趺坐靜修
坐镇猴子林
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
145
Bosque de los monos (Traducido)
Él me dijo, este es el Jardín Botánico de Singapur
también lo puede imaginar. Hay monos distintos a otros
pero no tan diferentes.
Chong, el mono, no salta por el medio,
pues multitudes lo reciben
baila en la cabeza, en la mano, en el hombro
debido a que debe encontrar
los plátanos y cacahuetes de los bolsos.
La mirada de la floresta es tenaz como los árboles viejos
es difícil distinguir la agudeza de la luz del sol
este bosque, es como una torre, grande como brotes de bambú
de vez en cuando el canto de los pájaros, llegan desde las nubes.
Te limpia la cara con el viento,
espero que este pedazo de cielo, los árboles,
y muchos monos, tengan un hogar seguro en Fuzhuo
para que se sienta el bosque de los monos.
Jackeline Barriga Nava
146
Sudáfrica
Autora: Zohra Abdul Hamid
Dogs
A grapevine ladrido
unsurpassed by any other
without any words
just sounds.
Our quiet neighbourhood
reverbrates with the sound
of barking dogs
in the Stillness of the night.
Listen carefully dogs have
different types of barks
friendly bark alert bark
sad bark. Hoooooooooo
The dogs in our neighbourhood
out do out run any police
security company or vigilante
group
The grapevine is so effective
that should an intruder be
on one end of the street
the rest of the neighbours
are alerted
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
147
From the sound you will also
know who is the
chief commander
woof Woof the loudest of all
Jackeline Barriga Nava
148
Perros (Traducido)
Los ladridos
insuperable por cualquier otro
sin palabras
sólo sonidos.
Nuestra zona era tranquila
reverbera con el sonido
de los perros ladrando
en la quietud de la noche.
Escuchamos con atención a los perros
sus diferentes tipos de apariencias
apariencias amigables, apariencias de alerta
apariencias tristes. Hoooooooooo
Los perros en nuestro barrio
corren afuera con algún policía
en una empresa de seguridad
o vigilancia de grupo.
Sus ladridos son tan eficaces
que en caso de un intruso
en el final de la calle
el resto de los vecinos
son alertados.
Desde su sonido se lo quiere
sabemos quién es él
Comandante en Jefe
su guau guau es el más fuerte de todos.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
149
Taiwán
Autor: Dean Anthony Brink
In the shadow of giants
You say I placed the quarters but no one really activates it
the way one drops a walking stick sets off strays.
The island was declared rabies-free.
That didn’t last. Ferrets in the hills wrestled dogs
about the time one bit the hand that flew it in.
This café of homeschooled graduates vaguely related
by choice rather than blood, said it sometimes works out like that.
Then the blue chalk on cue, hands dusted white
bore out the scars and the break was miserable.
In lieu of Aeschylus’ cave of hard knocks
crossroads gathered with switches held in all directions
as if the fortune teller had misspelled one of us.
Sometimes getting penciled in is more than enough
for pleasantly getting lost in a shuffle
nothing could take us away from, ourselves, you,
the eyes that linger in a foyer between one another
until one stands down or waves a card from two fingers.
Then there’s the matter of getting caught up
our primary parting words over the state of the potato patch.
You are you of course, and rely on the effects of ionization
to pass through us until all is holey, the jeans giving up
their salamander textures fraying to themselves.
But I have other plans, also no plan at all,
not even the distant rotation standing down to high rise life
as if the planet never stopped and the doctor actor dressed in white
Jackeline Barriga Nava
150
had his own stuntman in turn turned away to leave features
in a fog as fire ants arrived, Magellan’s handiwork with the stars
the ancient, pointed slate holding as tendons finding their way.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
151
A la sombra de los gigantes (Traducido)
Dicen que no coloqué seguridad pero en realidad nadie lo impulsa
la manera en que uno camina con palos desaparecieron
a los perros callejeros.
La isla estaba declarada libre de rabia.
Eso no duró. Hurones en las colinas luchaban con perros
a través del tiempo un pedazo de humanidad voló.
Los educados en casa se graduaron con vaga relación
escogiendo la lucha, a veces se trabaja de esa forma.
Entonces vino la tiza azul en el momento justo,
las manos se ensuciaron
llevando cicatrices con un mezquino descanso.
En lugar de Aeschylus’ la cueva de los golpes duros
se reunieron interruptores que se encontraban en todos lados
como si el destino uno de nosotros hubiera escrito mal.
A veces conseguir un lápiz es más fácil
consiguiendo gratamente perder, arrastrando los pies
nada nos pueden quitar si vive en nosotros mismos,
los ojos que permanecen entre uno y otro en un portal
dejan de mirar y caer los dedos en el suelo.
Luego esta la cuestión de quedar atrapados
nuestra inicial separación las palabras quedan parchadas.
Ustedes están confiados a los efectos de la ionización
y que pase por nosotros hasta estar llenos de agujeros
con pantalones rendidos
y sus texturas salamandra deshilachándose por sí mismos.
Pero existe otros planes, también hay un plan absoluto,
ni siquiera la rotación de la tierra donde perdura
la vida en lo más alto
el planeta nunca se detiene, ni el doctor es el actor
vestido de blanco
tiene su propio especialista que a su vez se da vuelta
dejando sus rastros
en una niebla donde llegan las hormigas de fuego,
Jackeline Barriga Nava
152
y la obra de Magellanes perdura con las estrellas
la antigua escritura permanece en los ligamentos
para encontrar el camino.
ANTOLOGÍA MUNDIAL “Dando voz al que no tiene”
153
Uruguay
Autora: Loreley Molinelli
Porque te amo
Descubrí tu sendero de pequeña herida,
de amor olvidado, de sed y de frío.
Descubrí tu alegría de agradecimiento,
tus juegos, ladridos, lamidas y saltos.
La penumbra serena junto al fuego,
tu fiel compañía dormida a mis pies
y en todo momento el amor más grato.
Los tiempos. Tu tiempo y el mío.
La vida serena que juntas logramos.
Mi pequeña rubia que junto a mis niños
torbellino alegre le imprimió a los patios.
Linda y dulce Candy, así te recuerdo,
con amor que duele, con amor de madre.
Jackeline Barriga Nava
154
Autora: Mireya Betancort
Abandonado
Lo veo pasar tan flaquito
a ese pobre animalito
sus huesos están tan tiesos
no resistirán mucho tiempo.
Sus ojos de mirar tierno
se perdieron en los míos
mientras meneaba la cola.
Entré hasta la consola
en busca de un pedacito
de pan u otro alimento
que pudiera mitigar
en algo su sufrimiento.
Con agua fresca en un plato
vuelvo al poquito rato,
ya no está el pobre perrito.
Dijeron que era resaca,
fuente de peste, carroña
¡Y sin piedad lo tiraron
junto con todos los restos
al camión de la basura!
Los poetas del mundo nos unimos para dar voz, al que no tiene, en contra del
maltrato animal, en contra de todo tipo de violencia porque consideramos
que sólo la acción del hombre, cambiará el mundo.
¿Por qué no debemos maltratar a los animales?
Todo organismo vivo tiene funciones metabólicas y reproductivas,
los animales además tienen funciones cognitivas, emotivas y automoción esto
significa que un animal puede aprender, sentir, moverse por sí mismo, tener
aptitudes lingüísticas y CONCIENCIA, el último punto se dio a conocer en la
Declaración de Cambridge sobre la Conciencia, manifiesto firmado en julio
de 2012; concluyeron que los ANIMALES NO HUMANOS tienen conciencia,
además de tener pensamiento inteligente. “El ser humano no se encuentra
delante evolutivamente hablando de ningún otro animal, simplemente se
encuentra en diferente camino y es un animal, un ANIMAL HUMANO DE
OTRA ESPECIE que forma parte de la naturaleza”.
Entonces, el maltrato animal nos lleva a un desequilibrio total, de
irrespeto, inconciencia, violencia, ignorancia, desorden, falta de ética y de
moral, además de ser un INDICADOR DE DETERIORO de condiciones
sociales y de bienestar humano, son detectores precoces de situaciones de
riesgo y se incorpora dentro de las patologías mentales. Siendo así, nuestra
convivencia en vez de tener el propósito de vivir bien, en paz y en comunión
con la naturaleza como complemento a nuestra felicidad, estamos viviendo en
un caos de deterioro psicológico, social y ambiental.
¿Qué debemos hacer?, crear y propagar hábitos de convivencia
positiva con los animales a través del desarrollo de EMOCIONES MORALES,
que se presentan en nuestra relación con los demás, como es la COMPASIÓN,
la RECIPROCIDAD y la TOMA DE CONCIENCIA. Todos estos aspectos
se lograrán si nos unimos racionalmente a dar un granito de arena para
aportar a la mejora de la humanidad, de la naturaleza y sobretodo de nuestros
sentimientos.
¡NO, AL MALTRATO ANIMAL!
Msc. Lic. Jackeline Barriga Nava