Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

file:///C:/Users/eftichiak/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Immagine%20&%20poesia-vol.5_______.pdf ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ


file:///C:/Users/eftichiak/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Immagine%20&%20poesia-vol.5_______.pdf
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ

IMMAGINE & POESIA is an international artistic literary movement, founded at Alfa Teatro in Torino, Italy, in 2007. Since its inception, IMMAGINE & POESIA has continued to grow. Hundreds of poets and artists from all over the world have participated, and the movement now reaches international audiences.
On the following pages English-speaking poets and Frenchspeaking poets are pleased to share with you their poems and art-works in this anthology, vol. 5, 2018 of Immagine & Poesia.
Poets and artists who have contributed to this issue are members of the Immagine & Poesia movement and are from many countries around the world. Poems/Images are listed in order of arrival of contributions.
You will find at the end of this e-book a list of short biographies of each poet and fine art artist. Also a link on each poet and artist’s name below their artwork.
This Anthology is not in the public domain © All rights reserved for all countries.
PRESENTATION
IMMAGINE & POESIA est un mouvement artistique littéraire international, fondé à Alfa Teatro à Turin, Italie en 2007. Depuis sa fondation, IMMAGINE & POESIA n'a cessé de gagner en popularité. Des centaines de poètes et d'artistes de par le monde y ont participé, et le mouvement a maintenant atteint une visibilité internationale.
Sur les pages qui suivent, poètes et artistes d’expression anglaise et d’expression française ont le plaisir de partager avec vous leurs contributions à cette anthologie vol. 5, 2018 de Immagine & Poesia.
Les poètes et artistes ayant contribué à cette publication électronique sont membres du mouvement Immagine & Poesia et proviennent de plusieurs pays autour du monde. Poèmes/Images sont présentés en ordre d'arrivée des participations.
Vous trouverez à la fin de ce livre électonique une courte biographie de chaque poète et artiste. Aussi un lien sur chaque nom de poète et artiste sous leur œuvre.
Cette Anthologie n'est pas du domaine public © Tous droits réservés pour tous pays.
Η IMMAGINE & POESIA είναι ένα διεθνές καλλιτεχνικό λογοτεχνικό κίνημα που ιδρύθηκε στην Alfa Teatro στο Τορίνο της Ιταλίας το 2007. Από την ίδρυσή της, η IMMAGINE & POESIA συνέχισε να αναπτύσσεται. Εκατοντάδες ποιητές και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο έχουν συμμετάσχει και το κίνημα φτάνει τώρα σε διεθνές κοινό.
Στις επόμενες σελίδες οι αγγλόφωνοι ποιητές και οι γάλλοι ποιητές με χαρά μοιράζονται μαζί σας τα ποιήματα και τα έργα τέχνης σε αυτή την ανθολογία, 5, 2018 της Immagine & Poesia.
Οι ποιητές και οι καλλιτέχνες που συνέβαλαν σε αυτό το θέμα είναι μέλη του κινήματος Immagine & Poesia και προέρχονται από πολλές χώρες του κόσμου. Τα ποιήματα / εικόνες παρατίθενται κατά σειρά κατάθεσης των εισφορών.
Στο τέλος αυτού του ηλεκτρονικού βιβλίου θα βρείτε μια λίστα με σύντομες βιογραφίες κάθε ποιητή και καλλιτέχνη καλής τέχνης. Επίσης, ένας σύνδεσμος για κάθε ποιητή και όνομα του καλλιτέχνη κάτω από το έργο τέχνης τους.
Αυτή η ανθολογία δεν είναι δημόσια. © All rights reserved για όλες τις χώρες.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η IMMAGINE & POESIA είναι ένας διεθνής καλλιτεχνικός διεθνής όμιλος, που κατέχει την Alfa Teatro στο Τορίνο, την Ιταλία και το 2007. Η Depuis sa fondation, η IMMAGINE & POESIA δεν είναι πλέον δημοφιλής. Δεκάδες πολέμους και καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη διεθνή σκηνή, καθώς και ένα διεθνές κοινό στη διεθνή σκηνή.
Οι σελίδες που ακολουθούν, οι πόλεις και οι καλλιτέχνες της έκφρασης της αγγλικής γλώσσας και η φράση της φραγκοκρατίας με τη συμμετοχή των συμμετεχόντων με τις συνεισφορές τους στην ανθολογία. 5, 2018 de Immagine & Poesia.
Οι καλεσμένοι και οι καλλιτέχνες συνεισφέρουν σε αυτήν την ηλεκτρονική έκδοση των μελών της επιτροπής Immagine & Poesia et de la sécuritéurs pays autour du monde. Εικόνες / Εικόνες εμφανίζονται με τη σειρά των συμμετοχών.
Ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και του καλλιτέχνη. Aussi un lien sur chaque nom de poe et artiste sous leur œuvre

ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΑΝΑΡΤΗΘΗ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΜΑΘΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ
ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΕΣ ΑΥΓΕΣ
Πόσες θριαμβευτικές αυγές
στο δίκιο ,στη ζωή ,στην τιμή
δεμένες με αγιασμένα δάκρυα
ευχών , στολίδια
στο μεγαλείο
μιας άγνωστης μοίρας και
δοκιμασίας
***
Αλήθειες και επιθυμίες
ξεχύνονται στου ουρανού τα χρώματα
με ανέμους αγάπης
στην δροσιά ,μιας αιώνιας πληρότητας και
νιότης στην λύτρωση και την ελευθερία
TRIUMPHANT DAWNS
How many triumphant dawns
In the right, in life, in honor
tied with tears
wishes, ornaments
In splendor
an unknown fate and
Testing
***
Truths and Desires
they swell in the colors of the sky
with winds of love
In dew, an eternal fullness and
youth to redemption and freedomΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου