Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Μοναδικά νέα Ο φίλος Josep Juarez με ενημέρωσε οτι μπηκε το ποιημα μου "Ημέρες υπομονής " στο περιοδικό Αzahar de spain ΣΤΗΝ Ισπανικη γλώσσα ΘΕΡΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ Josep Juarez που μου το μετεφρασε Μόλις μου έστειλε το εξώφυλλο και την σελίδα οπου φιλοξενει το ποιημα μου Θερμα ευχαριστώ για αυτή την τιμήΜοναδικά νέα
Ο φίλος  Josep Juarez με ενημέρωσε οτι μπηκε το ποιημα μου "Ημέρες υπομονής " στο περιοδικό Αzahar de spain ΣΤΗΝ Ισπανικη γλώσσα ΘΕΡΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ Josep Juarez που μου το μετεφρασε
Μόλις μου έστειλε το εξώφυλλο και την σελίδα οπου φιλοξενει το ποιημα μου
Θερμα ευχαριστώ για αυτή την τιμή
Unique news
The friend Josep informed me that he was drinking my poem "Days of Patience" in Azahar de Spain in spain language Thank you josep for translation
He just sent me the cover and the page where my poem is being hosted
Thank you very much for this honor
ΜΕΡΕΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ
Σκόρπια τέφρα
σε έναν έγχρωμο κόσμο
λευκών σωμάτων
Μέρες υπομονής
παραμορφωμένες ,αγνώριστες
με σκεπάζουν
άδειες σελίδες μοιάζουν
και οι λέξεις στο μικρό κελί τους
γεμίζουν το κενό αδιάφορα
Όμως ένα φιλί και ένα όνειρο
ακόμα επιμένει και με καρτερεί
Τα άστρα χτυπούν το
παραθύρι ,δέσμες φωτός
γλιστρούν και αναδύονται σαν ανάγλυφες μορφές
Μαζεύω το φως με τις μορφές ενώνομαι
επιστρέφω στις μέρες τις καλές
εκεί που τα μάτια στο γαλάζιο αδιάκοπα αναπαύονται
Days of patience
Scattered ashes
in a colorful world of
white bodies
Days of patience
distorted, unrecognizable
they cover me
empty pages look like
and the words in their small cell
filling the gap indifferently
But a kiss and a dream
still persists and deserves me
The stars hit the window
light beams
glide and emerge as embossed figures
I gather the light with the figures I merge
I return to the good days
where the eyes in the blue uninterrupted
rest
Días de paciencia
Cenizas dispersas
en un mundo colorido de
cuerpos blancos
Días de paciencia
distorsionados,
irreconocibles
me cubren
me gustan las páginas
vacías
y las palabras en su
pequeña celda
llenando el espacio
indistintamente
Pero un beso y un sueño
todavía persiste y me
merecen
Las estrellas golpean la
Ventana
haces de luz
se deslizan y emerger
como figuras en relieve
Recojo la luz con las
figuras, me fundo
Regreso a los días buenos
donde los ojos en el azul
ininterrumpidamente
descansaron

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου