Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

ΒΡΑΒΕΙΟ Α! ΒΙΒΛΙΟ - ΔΙΟΔΟΙ- ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Α! ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 2007 

ΒΙΒΛΙΟΔΙΟΔΟΙ-  ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


ΧΑΙ-ΚΟΥ
1
Στήν  σκιά καί στό φώς
Πύρινη μάζα ,έκρήγνυμαι, άντανακλώ
2
Στόν  άπαράμιλλο κόσμο  οί ήλικίες
τής ζωής είναι ανθρώπινες βεβαιότητες
  
3
Ασπρες νιφάδες χιονιού
τό μωσαικό τών στεναγμών
4
Τελειότητα…..κινητή άμμος
5
Φύση , ή γλώσσα του Θεού
6
Τό τελείωμα τού άπόλυτου
στό  άγκάλιασμα τού άσύλληπτου
7
Στο φώς τών μυστικών
ξεκουράζω  τήν άγρύπνια


8
Φωνούλες καρδιάς ψάχνουν
ναρκωμένες  αίσθήσεις
9
Δέν έχω όρατότητα
οί άνάσες θόλωσαν τόν γυάλινο κόσμο
10
Χιλιάδες καρδιές
Χιλιάδες λαχτάρες
11
Προσευχές άπό τόν ούρανό
στήν γή…περισκόπια έπιστήμης
12
Από τήν αιχμαλωσία μιάς είκόνας
στό ζωγράφισμα μιάς νεότητας
13
Σε έρημικό άστέρι φυλακισμένες
λιθοβολημένες σκέψεις
14
Από τά σύννεφα σκόνης ή
άνυπάκουη έλευθερία,  γλυστρά
15
Ψυχή, ζωή, πνοή
άπειροι έλιγμοί
16
Αληθεια, όμορφιά, καλωσύνη
Πλάσματα ζωντανά άχρονα
17
Στίς τριμμένες άλήθειες
ό κοινός νούς
18
Τά κομμένα φτερά μάταια άνοίγω
συντρίβονται στό άνώφελο
19
Στην πλημμύρα τής νύχτας
τήν μέρα άγνοώ
20
Στην έντολή τού  χάους
ό νέος κόσμος
21
Ελπίδες αντεστραμμένες, χαμένες
μάτια καρφωμένα σέ ξέρες
22
Λουλουδένιες καρδιές
σπόροι νωποί

23
Λόγος  καί άγάπη
άνάσες  καιρών
24
Στόν κόσμο τής σιωπής
μαθαίνω να μιλώ
25
Βιβλία…στήν σκόνη τών βιβλιοθηκών
άκούραστοι μαχητές
26
Μυστικά  φιλιά στά άστρα,
στό άπειρο…τό αίσθημα  καί τά όράματα
27
Στο εύκολο πλήθος ή μεγάλη
άσπίδα τών καιρών , ό σκοπός
28
Τήν όμορφιά  ξερίζωσα, όμως ό σπόρος
άόρατος πάλι άνθίζει
29
Το μυαλό τρυπημένο άπό τούς
ένταφιασμούς, βουλιάζει
30
Ιστορία…ξετυλίγω έποχές
χάνομαι στίς γεννιές
31
Άναμνηση…..άβίαστη κίνηση
στήν σκέψη
32
Στό συνωστισμό τά πέλματα
κολλούν στίς γωνιές τού χρόνου
33
Οί ήθικές άναζητήσεις
μοιάζουν  χειραψίες
34
Φωτεινοί κύκλοι στροβιλίζονται
στεφανώνουν ήρωες
35
Ανθρώπινη καλωσύνη
άόρατη ύλη πού σφίγγει  τό σώμα
36
Λευκές χλαμύδες, με πτυχές
άρμονικές ζωές
37
Στόν χτύπο άγριων φτερών
ή άγνώριστη, άπλησίαστη πολιτεία
38
Τήν έλπίδα κάρφωσα
στού άγνωστου φάρου τό φώς
39
Ή πίεση των καιρών
χειροφίλημα στόν πόνο
40
Όλα τά  άστρα, στήν άνατολή
 τού Ήλιου γίνονται  άόρατα
41
Μετρώ τόν χρόνο μαζεύω τίς
στιγμές κομμάτια
42
Στο  τόξο  άρχαίου χορού
πατημασιές χρόνων …ξεχωρίζω
43
Ή συνέχεια  τού χρόνου
λεπτά μικρά θαύματα
44
Μοιρασμένη στούς άνέμους
τής ζωής,  ή φλέβα
45
Ό  κόσμος είναι  ύφασμένος
άπό τήν ούσία τού όνείρου
46
Γυμνό έρωτικό σύμπλεγμα
βουερή  θύελλα


47

Τό  όνειρο τής  πόλης
μέ  συντρίβει
48
Στόμα γυμνό άπό κραυγές
άχρωμη ζωή χαμένη
49
Συνείδηση τού άπειρου
πυρήνας πόνου
50
Ψυχή  με πάθη,
ζωή  άκαρπη κουρασμένη
51
Διαμαρτυρίες…..κόκκινες φλόγες
τά όνειρα σιγοκαίουν
52
Καθημερινά  τσακίσματα, λυγίσματα
άνυποψίαστοι καιροί
53
Κοσμικοί  πυρήνες , φιλόσοφοι και προφήτες
54
Ακλόνιτη πίστη καί  πείσμα,
τής  άγνοιας «κυνηγοί»
55
Χίλιοι –μύριοι τρόποι
νά ξοδέψω τις φτερούγες μου
56
Άγνωστη  τρυφερότητα , κάθε άγάπη
ντύνει  όλο τόν κόσμο
57
Ή καυτή άνάσα της ζωής καίει
τήν μνήμη
58
Κινούμενα  φύλλα πάνω
στόν πάγο, οί ίκεσίες
59
Ή φωτιά τής σκέψης
μέ γεμίζει χρυσές στάχτες
60
Τά όνειρα  το πρωί
ταξιδεύουν στο σώμα του άνέμου
61
Άνθρωποι με κοιτούν άμίλητοι
δίχως κεφάλι, δίχως στόμα,χωρίς χείλη
62
Γρήγορο αίμα….κυλά ,περνά
σε  σώματα έραστών
63
Ή άλήθεια κρύβεται άπό τά
 σπάταλα μάτια
64
Τις  έξόδους  γεμίζουν…
πλήθος οί πνοές
65
Σε ένα όνειρο πτήσης
τά άερινα σχέδια …συνεχώς άλλάζουν
66
Άσπρα τριαντάφυλλα μοιρασμένα
σέ κομμένα δάχτυλα
67
Τρομαγμένες ίδέες άγκαλιάζουν ένα
μοναχικό νεαρό σύννεφο


68
Σύντομες  ζωές
Φράσεις λαχανιασμένες
69
Ένοχή…..άληθινή καθημερινή
ταφή
70
Σκίζω χαρτιά
είμαι άγραφη παρουσία
71
Κρυστάλλινοι τάφοι, καθρέπτες
άντεστραμμένοι ,θάνατος και ζωή
72
Τά άγάλματα  ξαγρυπνούν
κάτω άπό τά  άστρα
73
Τά κούφια καλάμια τού βάλτου
άσκοπα χέρια κόβουν
74
Χίλια  σκοτωμένα όνειρα
τρυφερά  θύματα
75
Βρίσκω στό  χώμα
τήν σπορά σου,μαζεύω τά πουλιά

76
Πεδίο μαχης, τά άγριολούλουδα
κάτω άπό τά νεκρά σώματα φωνάζουν
77
Τό πιό ψηλό δένδρο , μέ ένα
τόξο  άρχαίο  σημαδεύω

78
Μάτια πού βλέπουν στό άχανές
ένας  μάρτυρας…. Σωπαίνει
79
Λησμονήθηκα, κουλουριάστηκα
γύρω άπό τήν έξοδο
80
Ό δρόμος τού καιρού
Άγνωστος, ξένος στούς ξένους
81
Κάθε φράση ,κάθε σελίδα , κάθε σκέψη
συλλογή  νομισμάτων
82
Δυνάμεις και δυνάμεις, άγγελοι στόν
κόσμο, άφθαρτες έπισκέψεις
83
Άποτυπώματα προσωπικής έργασίας
Σύνθεση, στύλ, άντίληψη
84
Κεριά  άναστάσιμα χιλιάδες
μάτια άμνών


85
Σκισμένο δέρμα
θάνατε σέ άγγίζω
86
Τά μάτια τού ούρανού
ξαγρυπνούν γιά τό αύριο
87
Άγνωστες άποστάσεις
έμποδίζουν τήν ζωή  
88
Λαίμαργες έγχρωμες λάμψεις
τήν σκυφτή ζωή καταπίνουν
89
Στο περπάτημα τής μοίρας
καθορισμένη άμοιβή